Mesto Lučenec monitoruje situáciu v rámci odpadového hospodárstva

Všetci chceme žiť v peknom a čistom meste. Aj z toho dôvodu mesto Lučenec investovalo do budovania uzamykateľných stanovíšť a polopodzemných kontajnerov. Tie majú v porovnaní s obyčajnými približne päťkrát väčší objem. Sú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, na základe ktorej sa vykonáva vývoz odpadu. Výhodou je aj pomalší rozklad odpadu a neprítomnosť zápachu, pretože pod zemou je nižšia teplota ako na povrchu. Mesto tiež už dlhodobo apeluje na občanov, aby triedili svoj odpad.

Aj napriek tomu sme prostredníctvom monitorovania a kontroly identifikovali z celkového počtu 160 stanovíšť 6 takých (cca 4 percentá), ktoré môžeme označiť ako kritické. Dochádza pri nich k znečisťovaniu okolia kontajnerov alebo aj znečisťovaniu kontajnerov na triedený odpad zmesovým odpadom, čím sa marí snaha ostatných obyvateľov. Mesto preto prijalo individuálne opatrenia v daných lokalitách podľa príčin, pre ktoré problémy vznikajú (napr. zvýšená kontrola MsP, zmena frekvencie vývozu, osadenie kamery a pod.).

Príklad na Ulici maršála Malinovského

Kontajnerové stanovište na Ulici maršála Malinovského patrí ku kritickým lokalitám aj napriek tomu, že mesto v danej lokalite vybudovalo polopodzemné kontajnery a obyvatelia svoj odpad triedia. Dôvodom je „kontajnerová turistika“ – kontajnery, ktoré kapacitne stačia pre obyvateľov danej lokality, zapĺňajú odpadom aj ďalší „návštevníci“. Mesto preto prijalo individuálne opatrenie, aby takémuto konaniu zabránilo.

Niekoľko pravidiel pre čistejšie mesto:

 • dodržiavajte platné VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
 • separujte odpad
 • nevykladajte objemný odpad skôr než deň pred jeho vývozom – nedeľa v nepárny týždeň
 • ak máte viacej objemného odpadu, vyvezte ho na zberný dvor
 • ak máte viacej vytriedeného odpadu (sklo, papier, plast), vyvezte ho na zberný dvor, zadarmo ho prevezmú
 • používajte nádoby, alebo vrecia na odpad podľa platného VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (komunálny odpad – 110, resp. 120-litrová nádoby, sklo/papier/plast – vrecový zber, alebo 120-litrová nádoba)
 • využívajte zberný dvor a kompostáreň
 • ak je jeden kontajner na odpad plný, pozrite sa aj do vedľajšieho
 • zamykajte kontajnerové stanovištia – ak zistíte poškodený zámok, kontaktujte domového dôverníka, aby zabezpečil opravu (ak sa domoví dôverníci nebudú vedieť dohodnúť na oprave, je potrebné kontaktovať správcu daných bytov)
 • nastavte si na bytovej schôdzi harmonogram čistenia svojho uzamykateľného stanovišťa
 • ak uvidíte, že niekto znečisťuje kontajnerové stanovište alebo kontajnery poškodzuje, volajte mestskú políciu
 • rastlinný odpad umiestňujte do 240-litrových nádob (hnedá nádoba), nie na verejné priestranstvo
 • nevyhadzujte odpad z domácnosti do pouličných smetných košov

Čo robí mesto v rámci odpadového hospodárstva:

 • v rámci odpadového hospodárstva zabezpečuje pre obyvateľov niekoľko služieb (viď nižšie)
 • za rok 2022 mesto z rozpočtu doplácalo 800 000 eur na služby v odpadovom hospodárstve
 • do každej domácnosti, ktorá o to požiadala a splnila podmienky v zmysle VZN, mesto zabezpečilo nádobu na zmesový odpad
 • buduje polopodzemné kontajnery a uzamykateľné stanovištia podľa finančných možností
 • vykonáva monitoring a kontrolu
 • priebežne vyhodnocuje situáciu, pripravuje a zavádza opatrenia
 • dlhodobo propaguje separáciu odpadu a informuje obyvateľov v tejto oblasti

Čo robí mestská polícia v rámci odpadového hospodárstva:

 • vykonáva monitoring a kontrolu
 • hlási problematické lokality
 • individuálne rieši znečisťovateľov kontajnerových stanovíšť
 • zisťuje porušenia VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, ktoré sankcionuje
 • problematické lokality sleduje kamerovým systémom a fotopascami

Zdroj: https://www.lucenec.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=461603&fbclid=IwAR3gYoFw-0ekA1KvM_cAPXjUzRZ19FHl-Y6M3D9FxROmXn2gLY8tkwdot1M

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023