O projekte

O Smart City Academy - zlepšenie kvality ovzdušia

Na zdravé životné prostredie sa pri diskusii o inteligentných mestách často zabúda. Mnohé samosprávy ho nevnímajú ako svoju úlohu, pre technologické spoločnosti je zasa nezriedka ťažko uchopiteľnou témou. Ak je však cieľom smart miest zlepšenie úrovne života svojich obyvateľov, kvalitné a zdravé prostredie musí byť ich neoddeliteľnou súčasťou.

Cieľom projektu Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia je realizácia osvetových a informačných aktivít o celkovej problematike zlej kvality ovzdušia na Slovensku a o možnostiach jej zlepšenia a o monitorovaní stavu znečistenia a poukázať na aspekt budovania inteligentných miest, zvýšiť povedomie o zodpovednosti samotných samospráv, priniesť riešenia, a aj prostredníctvom príkladov zo zahraničia pomôcť vytvárať súbor postupov dobrej praxe.

Projektom šírime osvetu podporujúcu zlepšenie ochrany životného prostredia, predchádzaním klimatických zmien v dôsledku zníženia znečisťovania ovzdušia v mestách, čím sa dosiahne najmä zlepšenie kvality ovzdušia.

Počas trvania projektu zrealizujeme 25 informačných aktivít, seminárov a workshopov. Kľúčovými pre reálny prenos know-how v oblasti kvality ovzdušia a monitoringu budú študijné pobyty v zahraničí, ktoré sprostredkujú reálne funkčné a overené riešenia. Na seminároch a workshopoch na Slovensku vystúpia odborníci na rôzne aspekty ochrany ovzdušia.

Najväčší význam však má diskusia; účastníci sa môžu priamo zamerať na konkrétne výzvy, voči ktorým vo svojom meste stoja a spoločne s expertmi hľadať možnosti riešení. Poznatky budú prístupné pre všetkých v rámci Virtuálneho informačného bodu, kde budú k dispozícii výstupy zo všetkých aktivít. Záujemcovia navyše budú mať možnosti online interakcie, projekt bude aktívny aj na sociálnych sieťach.

Hlavným adresátom sú samosprávy, ich predstavitelia a odborníci. Projekt však myslí aj na širšiu verejnosť a najmä mládež. Jeho súčasťou tak je i praktická environmentálna výchova na základných školách vo vybraných v členských mestách Smart Cities Klubu.

Niektoré aktivity budeme realizovať dodávateľsky a niektoré internými kapacitami. Počet osôb zapojených do informačných aktivít sme naplánovali na 452 666 osôb. Projekt realizujeme na celom území Slovenskej republiku.

Projekt Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia je spolufinancovaný Európskou úniou z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023