Aký je postoj Slovákov ku kvalite ovzdušia?

S cieľom zistiť odpoveď na túto otázku financovala Európska komisia v roku 2022 prieskum zameraný na získanie názorov na zmeny kvality ovzdušia za posledných 10 rokov, štandardy kvality ovzdušia EÚ, úroveň informácií o problémoch s kvalitou ovzdušia, úlohu rôznych aktérov pri podpore dobrej kvality ovzdušia, osobné opatrenia na zníženie škodlivých emisií, najúčinnejšie spôsoby riešenia problémov s kvalitou ovzdušia a preferovanú úroveň opatrení na riešenie problémov s kvalitou ovzdušia.

Na Slovensku bolo zrealizovaných 1 009 rozhovorov, celkovo v rámci prieskumu v krajinách EÚ to bolo 26 509 rozhovorov.

Celkovo 43 % oslovených si myslí, že kvalita ovzdušia na Slovensku sa za posledných 10 rokov zhoršila. Až 73 % oslovených nepočulo o štandardoch kvality ovzdušia EÚ. Dobre informovaných o kvalite ovzdušia sa cíti byť 35 % zapojených respondentov, nie veľmi dobre informovaných až 48 %.

Za najvážnejší dôsledok znečistenia ovzdušia v našej krajine boli označené choroby dýchacích ciest (58 %), astmu  ako veľmi vážny problém označilo 57 %  a srdcovo cievne ochorenia 58 % respondentov.

Nespokojnosť s plnením úlohy pri presadzovaní dobrej kvality ovzdušia bola identifikovaná hlavne pri veľkých priemyselných zariadeniach, tu až 65 % účastníkov vyslovilo názor, že nie sú touto skupinou znečisťovateľov realizované dostatočné aktivity na zlepšenie kvality ovzdušia. V prípade hodnotenia verejných orgánov to bolo až 46 %. Na druhej strane pri hodnotení aktivít domácností, až 64 % opýtaných odpovedalo, že sú toho názoru, že domácnosti robia primerane, prípadne príliš veľa na presadzovanie dobrej kvality ovzdušia.

Pri posúdení osobných opatrení na zníženie škodlivých emisií bolo poskytnutých 7 kategórií aktivít s možnosťou výberu viacerých z nich. Najvyššie percento dosiahla výmena starších energeticky náročných spotrebičov za novšie s lepším hodnotením energetickej účinnosti (53 %), na druhom mieste bola aktivita náhrady použitia auta inou formou dopravy (46 %).

Ako najefektívnejšie opatrenie na riešenie problémov s kvalitou ovzdušia boli označené zavedenie prísnejšej legislatívy (31 %) a zlepšenie monitorovania znečistenia ovzdušia (28 %) Pri odpovedi na otázku na akej úrovni by sa mala riešiť problematika znečisťovania ovzdušia 53 % opýtaných uviedlo medzinárodnú úroveň.

Ďalšie podrobnosti zo zistenia, ako  aj porovnanie názorov Slovákov voči priemeru EÚ je možné nájsť:Eurobarometer: Európania sú vážne znepokojení kvalitou ovzdušia – Europe Direct Lučenec (edlucenec.eu), Bleskový prieskum Eurobarometra 360: Postoj Európanov k kvalite ovzdušia – Data Europa EU, Domácnosti – SPP | Váš dodávateľ energií

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023