Kvalita ovzdušia v európskych mestách

Veľká väčšina európskeho mestského obyvateľstva je vystavená nebezpečnej úrovni znečistenia ovzdušia. Najnovšia správa EEA „Stav kvality ovzdušia v Európe 2022 – Európska environmentálna agentúra“ uvádza odhady koncentrácií všetkých hlavných znečisťujúcich látok v európskych mestách.

Podľa správy napriek zníženiu emisií v roku 2020 koncentrácie tuhých častíc (vrátane PM2,5 a PM10), ozónu (O3) a oxidu dusičitého (NO2) pravidelne prekračujú normy Európskej únie (EÚ) pre kvalitu ovzdušia a sú vysoko nad najnovšími odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Obrázok 1. Percento mestského obyvateľstva EÚ vystaveného hlavným koncentráciám látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré prekračujú normy EÚ a usmernenia WHO v roku 2020

Obrázok 1 predstavuje percento mestského obyvateľstva EÚ vystaveného koncentráciám látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré prekračujú normy EÚ, ako je stanovené v smerniciach o kvalite ovzdušia a globálnych usmerneniach WHO o kvalite ovzdušia. Normy EÚ pre kvalitu ovzdušia sú menej prísne pre všetky znečisťujúce látky ako usmernenia WHO o kvalite ovzdušia.

PM2,5

PM2,5 sa môžu dostať hlboko do ľudského dýchacieho systému. Expozícia PM2,5 je spojená s respiračnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami a zníženou funkciou pľúc. 96 % mestského obyvateľstva bolo vystavených koncentráciám jemných častíc (PM2,5) nad ročnými pokynmi WHO 5 µg/m3.

Obrázok 2 predstavuje ročné priemerné koncentrácie PM2,5 namerané na mestských monitorovacích staniciach umiestnených v európskych mestách v roku 2020 a v roku 2021. Najvyššie úrovne koncentrácií PM2,5 boli namerané v mestách v Taliansku, Poľsku, Bulharsku, Chorvátsku a Českej republike.

PM10

PM10 zahŕňa častice s priemerom 10 µm alebo menej. Vystavenie časticiam môže nepriaznivo ovplyvniť ľudské pľúca aj srdce a vedie k predčasnej smrti u ľudí s ochorením srdca alebo pľúc. V roku 2020 bolo 71 % mestského obyvateľstva vystavených koncentráciám PM10, ktoré presahujú smernicu WHO 45 µg/m3. Obrázok 3 predstavuje 90,4 percento priemerných denných koncentrácií PM10 nameraných na mestských monitorovacích staniciach umiestnených v európskych mestách v roku 2020 a v roku 2021. Prekročenia dennej limitnej hodnoty EÚ pre PM10 sa vyskytujú v mestách v Taliansku, Poľsku, Chorvátsku, Bulharsku, a juhovýchodných krajinách.

O3

Vystavenie vysokým koncentráciám ozónu môže spôsobiť vážne poškodenie dýchacieho systému a viesť ku kardiovaskulárnym ochoreniam a vystavuje citlivé receptory vyššiemu riziku predčasnej smrti. 95 % mestského obyvateľstva bolo vystavených koncentráciám O3 vyšším ako odporúčaná WHO 100 µg/m3.

Obrázok 4 predstavuje 93,2 percento maximálnych denných 8-hodinových priemerných koncentrácií O3 nameraných na mestských monitorovacích staniciach umiestnených v európskych mestách v roku 2020 a v roku 2021. Prekročenia cieľovej hodnoty EÚ pre O3 boli hlásené v celej Európe.

NO2

Zvýšené hladiny NO2 sú spojené s nepriaznivými účinkami na ľudský dýchací systém a dlhodobé vystavenie vysokým hladinám NO2 môže spôsobiť chronické ochorenie pľúc. 89 % mestského obyvateľstva bolo vystavených koncentráciám NO2, ktoré presahujú smernicu WHO 10 µg/m3.

Obrázok 5 predstavuje ročné priemerné koncentrácie NO2 namerané na mestských monitorovacích staniciach umiestnených v európskych mestách v roku 2020 a v roku 2021. Najvyššie koncentrácie NO2 boli zaznamenané vo veľkých mestách v celej Európe.

Source: Europe’s air quality status 2022 — European Environment Agency (europa.eu) and AIR003, Dousa 2023

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023