Ako sa majú mestá a obce pripraviť na trasformáciu energetiky a čeliť energetickej kríze?

Doteraz samosprávy považovali energetiku prevažne za bezpečný prístav, o ktorý sa netreba aktívne starať. Aktívne boli iba v oblasti nákupu energie, už menej ich riešilo energetické úspory a len veľmi zriedka dochádzalo k správnej implementácii energetického manažmentu. Výrobu energie, nieto ešte vyrovnanú bilanciu výroby a spotreby na vlastnom území, riešilo absolútne minimum obcí, a ešte menej ich realizovalo projekty, napríklad aj pilotné, v praxi.

Najmä v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine nadobudla na význame (nielen) v oblasti energetiky sebestačnosť, odolnosť a ekonomické otázky, či už ide o úspory, výrobu a zdieľanie elektriny alebo zabezpečenie a zvyšovanie kvality života miestnym občanom. Vo vzťahu k energetike posilňuje tiež role komunít v oblasti (udržateľného) ekonomického rozvoja, zmeny v oblasti zamestnanosti a vzniku nových či preorientovania zavedených lokálnych firiem, kde význam nadobúdajú aj dopady do životného prostredia. To sa týka predovšetkým spoločného vykurovania. Pokiaľ k nemu obce pristúpi, zníži sa znečistenie ovzdušia z lokálnych ohnísk, najmä ak sa využijú miestne a obnoviteľné zdroje energie.

Samospráva by mala mať spracovanú energetickú koncepciu či akčný plán pre udržateľnú energiu a klímu pre danú lokalitu a mala by mať jasnú predstavu, ako postupovať a plány napĺňať, a to ako na strane výroby, tak spotreby. Taktiež by mala mať lepšiu možnosť využívať energetických manažérov. Na dosiahnutie cieľov z koncepčných dokumentov je potrebné spolupracovať tak s občanmi, ako aj malými alebo strednými podnikmi v mieste.

Obce však potrebujú dôkladnú prípravu na zmenu svojho správania v energetike tak, aby sa z pasívneho hráča stali aktívnym. Okrem prípravy strategických dokumentov, ktoré už boli spomenuté, bude potrebné podporiť komplexnú predprojektovú a projektovú prípravu celého využiteľného potenciálu v konkrétnej lokalite. Dôležité bude nastaviť aj sieť fungujúceho poradenstva. Následne už bude na obci, aké tempo si zvolí pre napĺňanie svojich cieľov. Na začiatku by však mala poznať všetky možnosti a varianty riešení, ktoré sa ponúkajú. V každom prípade dôkladná príprava je správna cesta, nie ad hoc projekty, ktoré sa skôr hodia dodávateľovi ako obci. Je teda nevyhnutné podporiť nastavenie celorepublikového poradenstva a zdôrazniť potrebu dôkladnej projektovej prípravy, nie ad hoc riešení, ktoré obvykle iba reagujú na práve vypísanú dotačnú výzvu.

Transformácia energetiky je charakterizovaná princípom dekarbonizácie, decentralizácie, digitalizácie a demokratizácie. Jedným z nástrojov jej rozvoja je komunitná energetika, ktorá je založená na možnosti zdieľania elektriny medzi jej členmi. V mieste, kde je elektrina vyrábaná, je tiež spotrebovávaná v spolupráci s ďalšími členmi komunity (partnermi), ktorými môžu byť municipality, občania a malé či stredné podniky. Základným princípom je aktívna rola miest, obcí či regiónov vo vytváraní energetických spoločenstiev.

Tento proces by mal tiež podporiť novo schválený zákon z dielne Ministerstva životného prostredia SR o ochrane ovzdušia, ktorý dňa 20.12.2022 získal podporu Národnej rady SR. Konecne se tedy dočkáme zakotvenia a definovania konceptu energetických komunít i v SR. Medzi najväčšie bariéry na Slovensku patria, okrem iného, také dlhé administratívne úkony a prísny proces EIA. Stále sa čaká také na vykonávací predpis Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý má určiť podrobnosti o fungovaní komunitnej energetiky. Viac na: https://www.smartcityacademy.sk/2022/12/21/novy-zakon-o-ochrane-ovzdusia-ziskal-podporu-narodnej-rady-sr/

A aké projekty komunitnej energetiky už existujú v Slovenskej republike? Väčšinou sa jedná o výhody výroby a rozvodu tepla v kombinácii s fotovoltaikou v danej lokalite, ako napr. v obciach na Západnom Slovensku. Ďalej sú to projekty zamerané na vyhľadávanie a tvorbu energeticky plusových štvrtí, tzv. PED (Positive Energy Districts). Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu SR tvrdí, že keby sa iba na 10% zastavanej plochy na Slovensku nainštalovala fotovoltika, tak by spolu produkovala o polovicu viac elektriny, než sa na celom Slovensku spotrebuje.

V susednej Českej republike rastie záujem o energetické komunity mnohem viac. Tento nárast je viditeľný v hlavnom meste Praha, kde Pražské spoločenstvo obnoviteľnej energie (PSOE) registruje za posledný mesiac zvýšený záujem o pripojenie sa do komunity až o 38 %. Nárast záujmu môže byť spojený so zvyšujúcimi sa cenami energií a konfliktom na Ukrajine, ktorý v mnohých ľuďoch vzbudzuje záujem o obnoviteľné zdroje, pretože v nich vidia záruku dodávok energií za prijateľné ceny. Primárnym zdrojom energie v týchto komunitách je solárna energia. Fotovoltické elektrárne sú v rámci energetických komunít inštalované na strechách mestských budov a domácností. V Česku panuje očakávanie, že energetické komunity sa budú čoraz viac rozširovať aj do ostatných miest republiky

Z ekonomického pohľadu sú síce v súčasnej dobe projekty realizované prakticky výhradne prostredníctvom dotačných titulov, to však nie je pri nových riešeniach nič neobvyklé a pokiaľ sú prostriedky využité rozumne, poslúžia vybrané efektívne a overené riešenia inde.

V oktobri tohto roku sa uskutočnil také prvý energetický hackathon v brnianskom Impact Hube pod patronátom E.ON-u a distribučnej spoločnosti EG.D. Úlohou piatich súťažných skupín bolo počas 48 hodín pracovať na prototype aplikácie, ktorá uľahčí fungovanie energetických komunít.

Navrhnuté riešenie: kalkulačka FVE
Na základni vstupných parametrov uvažovanej fotovoltickej elektrárne a na základe spotreby jednotlivých odberných miest v bytovke poskytne pohľad na zmysluplnosť investície a orientačný výpočet návratnosti systému.

Ukážka dať, ktoré dokáže užívateľom navrhovaná Kalkulačka FVE od tímu TBD poskytnúť. | Foto: VSD

„Riešenie poslúži zástupcom spoločenstiev vlastníkov v rozhodovaní, či sa im na základe vypočítaných ekonomických a energetických ukazovateľov oplatí založiť energetickú komunitu a ak áno, tak poradí, v akom rozsahu uvažovať o veľkosti zdroja – elektrárne a bateriového úložiska energie,“ priblížil E. Starec.

Súčasný fotovoltaický boom také odhaľuje slabé miesta rozvodnej siete. Stále viac záujemcov o strešnú fotovoltaiku počuje „nie“ od distribútorov na žiadosť o pripojenie. Spravidla sa jedná o regióny, kde sieť nie je tak robustná, prípadne o chatovej oblasti alebo ulice s väčším počtom už inštalovaných fotovoltaík. Takým príkladom sú oblasti na južnej Morave alebo južných Čech a na Slovensku predovšetkým regiony na Východnom Slovensku. V prípade zamietnutia si však môžu domácnosti inštalovať elektráreň bez prietokov do siete. Elektrinu musí spotrebovať doma.

Podpora zmien v oblasti energetiky by mala být široko podporovaná na všetkých úrovniach a je preto nevyhnutné so zmenami neotáľať. Dobre nastavenou komunitnou energetikou je totiž možné doplniť systém centrálnej energetiky, pretože vyrábať a spotrebovávať v mieste je jedným zo základných cieľov decentralizácie a príležitostí na posilnenie lokálnej ekonomiky, zabezpečenie sebestačnosti a odolnosti. Pripravované podmienky pre zakladanie energetických komunít majú práve takéto zmeny umožniť.

Zdroje: Douša 2022, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Energie-portal.sk, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2022, SMO – Svaz měst a obcí České republiky.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023