Nový zákon o ochrane ovzdušia získal podporu Národnej rady SR

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a teda zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia. Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý 20.12.2022 spolu s 83 hlasmi odobrili poslanci Národnej rady SR. Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Obce získavajú právomoc obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Rovnako budú môcť na svojom území vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedzenia cestnej dopravy.

Zákon zároveň posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií zo strany štátu, ktoré sa výrazne zvýšia. V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia tak bude môcť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad udeliť pokuty vo výške až do 1 000 000 eur. Kontrolovať bude možné v prípade nahlásenia podnetu aj spaľovacie zariadenia v domácnostiach. Pri prvom podnete obec upozorní občana o možnom porušení zákona, druhý podnet už obec odstúpi inšpekcii, ktorá vykoná kontrolu na mieste. Pri kontrole bude inšpekcia oprávnená odobrať popol aj ster z komína na analýzu. Pre dôsledné vykonávanie kontrolnej činnosti plánuje Ministerstvo životného prostredia výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.

Zákon upravuje aj monitoring a hodnotenia kvality ovzdušia a stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine. Vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia a určuje povinnosti a zákazy pre fyzické aj právnické osoby. Zmeny nastanú aj v oblasti povoľovania, po novom sa budú môcť prevádzkovať stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia len na základe osobitného povolenia. Povolenie bude obsahovať presne určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Už existujúce zdroje znečisťovania ovzdušia budú mať prechodné obdobie na získanie tohto povolenia.

Slovensko v súčasnosti pre nedostatočnú ochranu ovzdušia a prekračovanie limitných hodnôt prachových častíc PM10 čelí žalobe zo strany Európskej komisie. Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry každoročne na Slovensku zomrie približne 5 000 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu. Nový zákon premieta celkovo 11 európskych smerníc, ktorých aplikácia má prispieť k zlepšeniu nepriaznivého stavu.

Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR 2022

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023