Nové Zámky riešia klimatické zmeny komplexne

Životné prostredie je v Nových Zámkoch neoddeliteľnou súčasťou aj pri opatreniach a projektoch, ktoré s ním priamo nesúvisia. Mesto sa tak zodpovedne pripravuje na klimatické zmeny a snaží sa o zlepšenie kvality ovzdušia a tak i kvality života pre svojich obyvateľov. Ako člen Smart Cities Klubu má okresná metropola na juhu Nitrianskeho kraja prístup k skúsenostiam a odborným znalostiam zo Slovenska i zo zahraničia. Mesto aktívne pracuje aj s údajmi Slovenského hydrometeorologického ústavu.

„Mesto Nové Zámky pri monitorovaní kvality ovzdušia čerpá údaje priamo zo SHMÚ,“ vysvetľuje Petra Višňovská, ktorá na radnici vedie odbor územného rozvoja a architektúry. „Pre účel hodnotenia kvality ovzdušia je Slovensko rozdelené na viaceré aglomerácie a zóny, v rámci ktorých SHMÚ vykonáva svoje merania. Nové Zámky sa nachádzajú vo vymedzenej zóne Nitrianskeho kraja. V jeho rámci pôsobia tri monitorovacie stanice SHMÚ, dve sa nachádzajú v Nitre a jedna v Komárne,“ hovorí.

Spolupráca so SHMÚ

To potvrdzuje i odborník SHMÚ RNDr. Martin Kremler, PhD.  Vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ pripomína, že nielen Novým Zámkom, ale i ďalším samosprávam, na ktorých území sa nenachádza automatická monitorovacia stanica, môže ústav podať pomocnú ruku pri získavaní ešte presnejších a cielenejších údajov. „V prípade záujmu možno dohodnúť kampaňovitý monitoring pomocou mobilnej stanice,“ hovorí vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ.

Nové Zámky v súčasnosti vo vlastnej réžii vykonávajú len senzorové merania teploty a vlhkosti vzduchu. Namerané hodnoty pravidelne zverejňujú na vlastnej webovej stránke, pričom sprístupňujú aj historické merania. Ak by sa do budúcnosti rozhodli tento spôsob ešte rozšíriť, ústav im ponúka spoluprácu. „Ideálne je, ak sa mesto pri implementácii senzorov obráti na SHMÚ už v štádiu prípravy projektu. V takom prípade možno dohodnúť porovnávacie merania na referenčných staniciach. Mesto a jeho obyvatelia tak vedia, nakoľko sú zakúpené senzory presné,“ hovorí expert SHMÚ M. Kremler.

Niekoľko rozbehnutých projektov

Radnica našťastie nemusí riešiť žiadne akútne stavy. „V rámci kraja boli vytypované rizikové obce, ktoré sú ohrozené zhoršenou kvalitou ovzdušia. Nové Zámky medzi nimi nie sú,“ hovorí P. Višňovská. „Nakoľko je kvalita ovzdušia v Nových Zámkoch na dobrej úrovni, mesto danú problematiku nerieši osobitne,“ hovorí.

To však neznamená, že jej radnica nevenuje žiadnu pozornosť. Mesto má rozbehnutých viacero opatrení, ktoré s touto témou súvisia. „V rámci iných projektov pravidelne prispievame k zlepšovaniu ovzdušia v meste, najmä vysádzaním stromov, budovaním zelených plôch, či budovaním vodozádržných opatrení,“ menuje odborníčka mestského úradu.

Do jedného z takýchto projektov sa mesto pustilo na prelome rokov. Zrevitalizovalo priestor pred mestským úradom tak, aby zodpovedal moderným požiadavkám a lepšie pripravil priestor na zmenu klímy. V rámci budovania vodozádržného opatrenia prikryli plochu špeciálnou vodopriepustnou vrstvou, vyrobenou z recyklovanej textilnej hmoty. Na parkovacie miesta bola zase položená čierna penová hmota, ktorej úlohou je absorbovať vlahu a postupne ju prepúšťať do podložia.

Nové Zámky nezaháľajú ani pri podpore nízkoemisných druhov dopravy. Zvýšiť atraktivitu používania bicyklov má i postupné budovanie cyklotrás. Po vybudovaní cyklochodníka, ktorý prepája centrálnu mestskú zónu so železničnou stanicou sa teraz finišuje s trasou smerujúcou z Nábrežnej ulice na Ulicu S. H. Vajanského. Mesto sa tak snaží návštevníkov i obyvateľov motivovať, aby na bicykle presadli v rámci svojho každodenného pohybu po meste. Efektívne sa dostanú z centra na stanicu, ale po dobudovaní ďalšej etapy bude možné na bicykli prejsť aj k základnej škole.

Parky potešia ľudí

Komfort cestujúcich a vyššiu atraktivitu cestovania hromadnou dopravou má docieliť i plánovaná rekonštrukcia autobusovej stanice. Mesto už má pripravené projekty i územné konanie. Nová stanica má stáť na mieste tej pôvodnej. S výstavbou sa začne, keď sa podarí vypracovať riadne projekty na zriadenie dočasnej autobusovej stanice a zastávok na inom mieste.

Mesto už vlani úspešne dokončilo projekt revitalizácie parku Hliník. Nové Zámky tak získali komplexne vynovenú oddychovú zelenú zónu, v ktorej obyvatelia získajú priestor na oddych a rekreáciu medzi lúkami. Nový park zároveň podporí biodiverzitu.

Tento rok radnica pripravuje podklady na revitalizáciu parku na Ulici A. Jedlíka i takzvaný Anna park. Obnovu zelene zaplatí z prostriedkov, ktoré mestu venovali železnice špeciálne na novú výsadbu. Okrem stromov a kríkov do parkov pribudnú aj nové lavičky, ležadlá a altánky, ktoré do nich majú prilákať ľudí.

Vzniknú tak miesta plné života, ktoré navyše znižujú záťaž na životné prostredie. Zelené plochy aktívne prispievajú k eliminácii tuhých častíc PM10 a PM2,5 v ovzduší. Vegetácia vedie k zmene mikroklímy a obyvateľom poskytne miesto, kde aj počas horúcich dní nájdu tieň a osvieženie.

Čisté cesty zlepšia vzduch

Radnica motivuje obyvateľov aj k aktivitám, ktoré pozitívne vplývajú na životné prostredie. Začiatkom roka sa úspešne rozbehol projekt zberu oleja. Hneď v prvom mesiaci Novozámčania vyzbierali a odovzdali približne 790 litrov použitého kuchynského oleja a tukov, ktoré tak neskončili v kanalizácii alebo na skládke.

Súčasťou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia je i projekt obstarania vlastného vozidla na zametanie a čistenie mestských komunikácií. Samozberný zametací stroj s nadstavbami pomáha pravidelnou údržbou ciest a chodníkov okrem iného znížiť záťaž na životné prostredie či zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023