Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

Mestá v Európe čelia čoraz naliehavejšej výzve prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy, čo môže zahŕňať častejšie a závažnejšie vlny horúčav, suchá, záplavy, búrky a iné extrémne výkyvy počasia. Mestá sú obzvlášť zraniteľné voči týmto nebezpečenstvám vzhľadom na ich hustú populáciu, infraštruktúru a hospodárske činnosti. Či už sú to intenzívne vlny horúčav, ktoré vedú k zdravotným rizikám pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a zaťažujú energetické systémy, alebo záplavy a búrkové vlny, ktoré poškodzujú budovy a infraštruktúru v pobrežných mestách, alebo opäť suchá ovplyvňujúce poľnohospodárstvo, priemysel a dodávky pitnej vody: miestne samosprávy neustále zápasia so škodlivými vplyvmi zmeny klímy na svojich územiach. (European Commission, 2023)

Dohovor primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky, je najväčším celosvetovým hnutím miestnych samospráv, ktoré sa od roku 2008 zaviazali dobrovoľne implementovať prísnejšie klimatické a energetické ciele. Na Slovensku má už 40 signatárov (2022). Obce a mestá sa v rámci Dohovoru zaviazali podieľať sa na zelenej tranzícii a na presadzovaní spoločnej vízie, ktorej základ tvorí presvedčenie, že ľudia majú právo žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách s prístupom k udržateľným, bezpečným a cenovo dostupným energiám. (Európska komisia, 2023)

Prešov ako jeden zo slovenských signatárov Dohovoru si vypracoval Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy, ktorý v sebe zahŕňa posúdenie rizík a ohrození spôsobených klimatickými zmenami na svojom území. Ako najvýznamnejšie zdroje emisií boli analýzou označené obytné budovy a doprava. Preto Prešov podniká kroky k zlepšeniu a dlhodobému zabezpečeniu kvality riadenia spotreby energie v meste, vytvoreniu nepretržitého a neustáleho sledovania a vyhodnocovania spotreby energií s primárnym zameraním na objekty vo vlastníctve mesta Prešov. Mesto predpokladá, že potenciál znižovania produkcie emisií CO2 sa na území mesta do roku 2030 v porovnaní s východiskovým rokom (okrem dopravy) zvýši až na 47,1 percent. (MIRRI SR, 2022)

„Nástroj politickej podpory (PSF)„

Je 2-ročný pilotný program Dohovoru primátorov a starostov, ktorého cieľom je podporiť miestne orgány pri prekonávaní týchto výziev a vykonávaní účinných adaptačných opatrení zameraných na riešenie vplyvov zmeny klímy. Program PSF, ktorý sa začal minulý rok, začal počúvaním potrieb vyjadrených miestnymi orgánmi v záležitostiach prispôsobenia.

Jednou z kľúčových výziev je potreba rozšíriť vedomosti zamestnancov o riešeniach blízkych prírode, ktoré sa čoraz viac považujú za účinný spôsob znižovania vplyvov zmeny klímy, ako sú povodne a suchá. Mnohým miestnym orgánom chýbajú odborné znalosti a technické znalosti potrebné na účinnú implementáciu takýchto riešení. „Vďaka externým národným grantom už väčšina miest má akčný plán/stratégiu adaptácie vrátane podrobného posúdenia klimatických scenárov a zraniteľnosti voči zmene klímy. Rozvoj týchto zdrojov však vo veľkej miere závisí od externých konzultantov, pretože obciam chýbajú odborné znalosti v tejto oblasti.“ tvrdí– Iwona Korohoda, národná koordinátorka dohovoru v Poľsku.

Adaptácia na zmenu klímy si vyžaduje také značné investície a miestne orgány často čelia značným prekážkam pri zabezpečovaní potrebných finančných prostriedkov. Bez primeraného financovania sa mnohé adaptačné projekty nemusia realizovať, v dôsledku čoho sú obyvatelia zraniteľné voči vplyvom zmeny klímy.

S cieľom reagovať na tieto potreby sa program PSF zameriava predovšetkým na budovanie kapacít na miestnej úrovni na implementáciu adaptačných opatrení, pričom sa zameriava na 12 európskych krajín, ktoré sú obzvlášť zraniteľné voči nebezpečenstvám zmeny klímy: Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Slovinsko a Chorvátsko.

Program to dosahuje výmenou poznatkov a to prostredníctvom webinárov a podcastov, uľahčovaním výmeny poznatkov medzi partnermi prostredníctvom vnútroštátnych seminárov a výmen medzi mestami a poskytovaním prispôsobenej odbornej pomoci mestám v 12 cieľových krajinách pri priamom vykonávaní adaptačných opatrení. Do programu PSF sa doteraz zapojilo viac ako 200 obcí a 800 účastníkov, čo viedlo k vymedzeniu 37 adaptačných opatrení, od opatrení súvisiacich s riešeniami blízkymi prírode až po iné opatrenia zamerané na zastavané prostredie, znižovanie rizika katastrof, financie a spravodlivú transformáciu.

Spájanie miest pracujúcich na adaptácii prostredníctvom národných seminárov a priamych výmen medzi mestami odhalilo dôležitosť spájania obcí s cieľom zvýšiť ich hlas. Tieto výmeny tak môžu uľahčiť a posilniť zosúladenie medzi vnútroštátnymi a miestnymi adaptačnými stratégiami, čím sa dosiahnu spoľahlivejšie politiky na riešenie zmeny klímy v praxi. (European Commission, 2023)

Vzhľadom na to, že nepriaznivé vplyvy zmeny klímy sú už citeľné a očakáva sa, že výzvy spojené s adaptáciou sa budú v nadchádzajúcich rokoch zväčšovať, opatrenia nemožno odkladať. Keďže ide o prierezový problém, adaptácia si vyžaduje holistický a interdisciplinárny prístup, zapojenie všetkých úrovní rozhodovania, ako aj spoluprácu s okolitými obcami a regiónmi. (Enviroportál, 2023)

Zdroje:

  1. MIRRI SR. 2022. Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR [online], [cit. 2023-05-18]. Dostupné z: https://www.smartcity.gov.sk/wp-content/uploads/2022/03/Sprievodca_web.pdf
  2. EUROPEAN COMMISON. 2023. What do cities need to successfully implement adaptation measures? [online], [cit. 2023-18-05]. Dostupné z: https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/what-do-cities-need-to-successfully-implement-adaptation-measures
  3. EURÓPSKA KOMISIA. 2023. Iniciatívy zamerané na mesta. In: Europská komisia. [online], [cit. 2023-18-05]. Dostupné z: https://commission.europa.eu/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives_sk
  4. ENVIROPORTAL. 2023. Európa: Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike.  [online], [cit. 2023-18-05]. Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/uploads/files/zelene_hospodarstvo/letaky/1com-brochure-climate-skweb.pdf

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023