Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom?

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší v dôsledku nepriaznivého počasia. Najčastejšie ide o inverzné situácie, kedy vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, sa prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut, zostávajú v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.

“Zimný smog obsahuje okrem oxidov dusíka a oxidov síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice pod 10 µg (PM10), ktoré pri vdychovaní prenikajú do dolných dýchacích ciest. K najcitlivejším skupinám patria alergici – astmatici, osoby s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a tehotné ženy,” hovorí vedúca Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR Milada Eštóková.

U ľudí môže zimný smog spôsobiť akútne účinky vo forme dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla, vyvolať kašeľ a pocit tlaku na hrudi. U alergikov to môže viesť aj k vyvolaniu astmatického záchvatu, u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.

“Dráždenie dýchacích ciest spôsobuje silnejšie prekrvenie slizníc horných dýchacích ciest, a tým vytváranie priestoru na ich kolonizáciu baktériami a vírusmi, ich následné pomnožovanie a vznik infekčných ochorení dýchacích ciest, napríklad chrípky,” upozorňuje docentka Kvetoslava Koppová, hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre hygienu životného prostredia.

Upozornenia na smogovú situáciu pre PM10 vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), aktuálny stav nájdete tu: https://www.shmu.sk/sk/?….

O vzniknutej smogovej situácii musí SHMÚ bezodkladne svojich obyvateľov informovať aj obec cez dostupné komunikačné prostriedky (napr. miestny rozhlas, verejná oznamovacia tabuľa, internetová stránka obce).

Cez smogový varovný systém sú informované i príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ktoré spolupracujú s dotknutými obcami a môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o dopadoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.

Ako by ste sa mali chrániť pred zbytočným/nadmerným vdychovaním takto znečisteného ovzdušia:

  • dočasne obmedziť športovanie a nadmerné aktivity vonku,
  • dočasne obmedziť vetranie v interiéroch,
  • skrátiť celkovú doby pobytu vonku,
  • vyvarovať sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenie, voľné spaľovanie, lepenie, prášenie a pod.).

Obmedzenia treba dodržiavať a aktivity časovo obmedziť tým viac, čím vyššie sú koncentrácie prachových častíc a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú jednotlivci. Ak sa prejavia zdravotné problémy, treba vyhľadať lekára a postupovať podľa jeho pokynov.

Počas vykurovacej sezóny pri snahe ušetriť finančné prostriedky vynaložené na vykurovanie sa stáva aj to, že k znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj domácnosti s vlastným vykurovaním. Mnoho ľudí totiž využíva nevhodné palivá na vykurovanie.

“Pri kúrení treba používať iba palivo na to určené, čiže nespaľovať žiadne odpady ako plasty, gumy, lakovaný nábytok, drevotriesky a podobne, pretože sa pri tom uvoľňujú nebezpečné chemické látky ako dioxíny, formaldehydy, fenoly, kyanidy a iné nebezpečné škodliviny, ktoré sú rizikom pre zdravie a životné prostredie,” radí Oľga Miklánková z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

Znečistenie ovzdušia zvyšujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky počas teplotných inverzií v zimnom období, hlavne v obciach umiestnených v údoliach, s obmedzeným rozptylom emisií z nízkych komínov rodinných domov. Spaľovanie nevhodného tuhého paliva tak významne prispieva k znečisteniu ovzdušia v dýchacej zóne ľudí znečisťujúcimi látkami, ktoré nepriaznivo pôsobia na zdravie.

Znečisťujúce látky, ktoré vznikajú pri takomto vykurovaní, môžu spôsobiť zdravotné problémy všetkým obyvateľom.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Zimný smog má negatívny vplyv na zdravie. Ako ho zhoršuje kúrenie nevhodným palivom? – Spotrebiteľ – Užitočná pravda – Pravda

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023