Environmentálny fond poskytne dotáciu v oblasti obehového a odpadového hospodárstva

Environmentálny fond (EF) v rámci Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti rozvoja obehového a odpadového hospodárstva. Medzi oprávnených žiadateľov patria samosprávy miest obcí a krajov, združenia obcí, rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy. Žiadatelia sú rozdelení do dvoch skupín. V prvej sú obce, v ktorých sa nenachádza skládka odpadov, odkalisko alebo sa na území nenachádza účelová cestná komunikácia. V druhej skupine sú ostatné obce.

O dotáciu sa môžu záujemcovia uchádzať do 17. apríla 2023.

Činnosti, ktoré podporuje dotácia, sú rozdelené do troch oblastí. Žiadateľ sa môže uchádzať len o jednu z nich, pričom podmienkou dotácie je päťpercentné spolufinancovanie oprávnených nákladov poberateľom dotácie. V prvej oblasti v rámci triedeného zberu komunálneho odpadu môžu záujemcovia o dotáciu financovať nákup úžitkových vozidiel a prídavných zariadení určených na manipuláciu s odpadmi, a nákup zberných nádob a kontajnerov. Maximálna výška dotácie je 80-tisíc eur pri dodržaní päťpercentného spolufinancovania poberateľom dotácie.

Druhá výzva je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, z dotácie je možné financovať výstavbu kompostárne či jeho zariadenie, triedenie, kompostovanie či homogenizáciu. Z dotácie je možné hradiť aj informačnú kampaň do výšky jedného percenta oprávnených nákladov. Maximálna výška dotácie je 200-tisíc eur. Na výstavbu malej kompostárne môže poberateľ dotácie použiť maximálne 50-tisíc eur.

Treťou oblasťou, v ktorej sa môžu záujemcovia uchádzať o dotáciu, je zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, budovanie zberných dvorov, priestorov a centier na opätovné použitie. Táto dotácia je určená na predchádzanie a opätovné použitie a zavedenie systému triedeného zberu. Z dotácie je možné hradiť nákup zberných nádob a kontajnerov a informačnú kampaň do výšky jedného percenta z oprávnených nákladov. Maximálna výška dotácie je 150-tisíc eur, na dobudovanie alebo rekonštrukciu existujúceho zberného dvora je možné použiť najviac 40-tisíc eur a na zriadenie a činnosť centra opätovného použitia výrobkov je možné použiť 30-tisíc eur.

Envirofond poskytuje poberateľom dotácie možnosť finančnej podpory povinnej päťpercentnej spoluúčasti oprávnených nákladov formou výhodného úveru s 0,1-percentným úrokom fixovaným počas celej doby splácania.

Zdroj:https://www.enviro.sk/33/environmentalny-fond-poskytne-dotaciu-v-oblasti-obehoveho-a-odpadoveho-hospodarstva-uniqueiduchxzASYZNbdCMBzlaYfeD9eSUXPskL09aeeJxl-NNY/?uri_view_type=4

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023