Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

Zelené mestá nepretržite chránia a zlepšujú životné prostredie, trvalo udržateľne využívajú prírodné zdroje a systematicky znižujú negatívne dopady ľudskej činnosti na klímu, mestské prostredie a zdravie.

V polovici storočia bude až 70 % svetovej populácie žiť v mestských oblastiach. Urbanizácia a zmena klímy si vyžadujú hľadať nové riešenia na udržanie a hlavne zlepšenie kvality života v našich mestách. Mestá a obce si začínajú uvedomovať nebezpečenstvo zmeny klímy.

Koncept „Zelené mestá“ si kladie za cieľ povzbudiť aktivity na podporu vzniku zelených miest poskytovaním inovatívnych nápadov, informácií založených na praktických príkladoch a odborných znalostí. Tieto informácie pokrývajú dôležité témy ako riešenie klímy, výrobu, distribúciu a spotrebu energie, stav budov, riešenie odpadu, dopravy, vodného hospodárstva, biodiverzity, ekonómie a sociálnej súdržnosti.

Mnoho mestských oblastí už dnes trpí negatívnymi dôsledkami zmeny klímy aj ďalšími negatívnymi dôsledkami. Následky zmien klímy na životné podmienky v mestách budú aj naďalej dramatické, a to kvôli zvyšujúcej sa teplote, častejším zrážkam s následnými záplavami alebo naopak nadmernému suchu.

Najúspešnejšie mestá plánujú kombinovať plnenie akčných plánov a investícií. Samostatné akčné plány a investície však často nedokážu plne ťažiť zo synergií optimálnej koordinácie a zoradenia vzájomne súvisiacich stratégií, následných investícií a zapojenia obyvateľov miest. Aby mestá mohli efektívne plniť svoje zelené agendy, sú potrebné silné inštitucionálne štruktúry a spoľahlivé finančné mechanizmy.

Mestá a obce sú často blokované v plnení opatrení kvôli obmedzenej politickej moci, nízkej úrovni inštitucionálnej kapacity, nízkej úrovni spolupráce zúčastnených strán, obmedzenej fiškálnej sily, zlého finančného riadenia a nedostatočného prístupu k finančným prostriedkom.

Mestá potrebujú silné inštitucionálne prostredie, ktoré umožní ich samosprávam fungovať efektívnejšie, flexibilnejšie a konkurencieschopnejšie, aby dosiahli ambicióznu agendu zeleného mesta.

Zelená dohoda pre Európu
Cieľom Zelenej dohody pre Európu je premeniť ekonomiku krajín EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo bez toho, aby sa znížila ekonomická prosperita a zlepšila sa kvalita života ľudí prostredníctvom čistejšieho životného prostredia.

Klimatická zmena as ňou spojené riziká predstavujú pre ľudské spoločenstvá existenciálnu hrozbu. Preto sa EÚ rozhodla ísť príkladom a stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. K tomuto cieľu bola prijatá nová stratégia trvalo udržateľného rastu „Zelená dohoda pre Európu“, ktorá si dáva za cieľ podporiť účinné využívanie zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo a zabrániť strate biodiverzity a znížiť znečistenie.

Medzi hlavné oblasti politiky patria:

 1. Biologická rozmanitosť
 2. Od poľnohospodára k spotrebiteľovi
 3. Udržateľné poľnohospodárstvo
 4. Čistá energia
 5. Udržateľný priemysel
 6. Udržateľná mobilita
 7. Výstavba a renovácia
 8. Odstránenie znečistenia
 9. Opatrenia v oblasti klímy

Implementácia Zelenej dohody pre Európu je zásadným hnacím motorom na obnovenie európskej ekonomiky po pandemickej kríze Covid-19. Kompetentné orgány a sektor priemyslu musia postaviť Zelenú dohodu a jej iniciatívy do stredu záujmu zdravého hospodárskeho oživenia, ktoré bude poháňané urýchleným prechodom na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Toto je veľkou príležitosťou pre Slovenskú republiku, jej priemyselné hospodárstvo, mestá a obce. Dnešné rozhodnutie ovplyvní samotnú štruktúru ekonomiky v nadchádzajúcich rokoch.

Podpora z EÚ

 • EUCF je európska iniciatíva na podporu miest a obcí v celej Európe pri príprave investičných konceptov na urýchlenie investícií do udržateľnej energie.
 • Európska komisia.
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a jej iniciatíva Green Cities sa usiluje o vybudovanie lepšej a udržateľnejšej budúcnosti pre mestá a ich obyvateľov.
 • C40 je sieť svetových veľkomiest odhodlaných riešiť zmenu klímy. C40 podporuje mestá pri efektívnej spolupráci, zdieľaní znalostí a riadení zmysluplných, merateľných a udržateľných opatrení v oblasti zmeny klímy. Do tejto iniciatívy je z krajín V4 zapojené iba Poľsko a jeho hlavné mesto Warsava.
 • Energy Cities je sieť 1 000 miestnych samospráv v 30 krajinách. Energetické mestá požadujú radikálnu transformáciu energetických systémov a stratégií, ktorá občanom miest poskytne kapacitu na vytváranie budúcnosti udržateľného nakladania s energiou.

Zdroj: Douša 2022, 2021, EUCF 2023, EBOR 2023, C40 2022, Európska komisia 2022, Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. 2023

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023