Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

Zelené mestá nepretržite chránia a zlepšujú životné prostredie, trvalo udržateľne využívajú prírodné zdroje a systematicky znižujú negatívne dopady ľudskej činnosti na klímu, mestské prostredie a zdravie.

V polovici storočia bude až 70 % svetovej populácie žiť v mestských oblastiach. Urbanizácia a zmena klímy si vyžadujú hľadať nové riešenia na udržanie a hlavne zlepšenie kvality života v našich mestách. Mestá a obce si začínajú uvedomovať nebezpečenstvo zmeny klímy.

Koncept „Zelené mestá“ si kladie za cieľ povzbudiť aktivity na podporu vzniku zelených miest poskytovaním inovatívnych nápadov, informácií založených na praktických príkladoch a odborných znalostí. Tieto informácie pokrývajú dôležité témy ako riešenie klímy, výrobu, distribúciu a spotrebu energie, stav budov, riešenie odpadu, dopravy, vodného hospodárstva, biodiverzity, ekonómie a sociálnej súdržnosti.

Mnoho mestských oblastí už dnes trpí negatívnymi dôsledkami zmeny klímy aj ďalšími negatívnymi dôsledkami. Následky zmien klímy na životné podmienky v mestách budú aj naďalej dramatické, a to kvôli zvyšujúcej sa teplote, častejším zrážkam s následnými záplavami alebo naopak nadmernému suchu.

Najúspešnejšie mestá plánujú kombinovať plnenie akčných plánov a investícií. Samostatné akčné plány a investície však často nedokážu plne ťažiť zo synergií optimálnej koordinácie a zoradenia vzájomne súvisiacich stratégií, následných investícií a zapojenia obyvateľov miest. Aby mestá mohli efektívne plniť svoje zelené agendy, sú potrebné silné inštitucionálne štruktúry a spoľahlivé finančné mechanizmy.

Mestá a obce sú často blokované v plnení opatrení kvôli obmedzenej politickej moci, nízkej úrovni inštitucionálnej kapacity, nízkej úrovni spolupráce zúčastnených strán, obmedzenej fiškálnej sily, zlého finančného riadenia a nedostatočného prístupu k finančným prostriedkom.

Mestá potrebujú silné inštitucionálne prostredie, ktoré umožní ich samosprávam fungovať efektívnejšie, flexibilnejšie a konkurencieschopnejšie, aby dosiahli ambicióznu agendu zeleného mesta.

Zelená dohoda pre Európu
Cieľom Zelenej dohody pre Európu je premeniť ekonomiku krajín EÚ na nízkouhlíkové hospodárstvo bez toho, aby sa znížila ekonomická prosperita a zlepšila sa kvalita života ľudí prostredníctvom čistejšieho životného prostredia.

Klimatická zmena as ňou spojené riziká predstavujú pre ľudské spoločenstvá existenciálnu hrozbu. Preto sa EÚ rozhodla ísť príkladom a stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. K tomuto cieľu bola prijatá nová stratégia trvalo udržateľného rastu „Zelená dohoda pre Európu“, ktorá si dáva za cieľ podporiť účinné využívanie zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo a zabrániť strate biodiverzity a znížiť znečistenie.

Medzi hlavné oblasti politiky patria:

 1. Biologická rozmanitosť
 2. Od poľnohospodára k spotrebiteľovi
 3. Udržateľné poľnohospodárstvo
 4. Čistá energia
 5. Udržateľný priemysel
 6. Udržateľná mobilita
 7. Výstavba a renovácia
 8. Odstránenie znečistenia
 9. Opatrenia v oblasti klímy

Implementácia Zelenej dohody pre Európu je zásadným hnacím motorom na obnovenie európskej ekonomiky po pandemickej kríze Covid-19. Kompetentné orgány a sektor priemyslu musia postaviť Zelenú dohodu a jej iniciatívy do stredu záujmu zdravého hospodárskeho oživenia, ktoré bude poháňané urýchleným prechodom na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Toto je veľkou príležitosťou pre Slovenskú republiku, jej priemyselné hospodárstvo, mestá a obce. Dnešné rozhodnutie ovplyvní samotnú štruktúru ekonomiky v nadchádzajúcich rokoch.

Podpora z EÚ

 • EUCF je európska iniciatíva na podporu miest a obcí v celej Európe pri príprave investičných konceptov na urýchlenie investícií do udržateľnej energie.
 • Európska komisia.
 • Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a jej iniciatíva Green Cities sa usiluje o vybudovanie lepšej a udržateľnejšej budúcnosti pre mestá a ich obyvateľov.
 • C40 je sieť svetových veľkomiest odhodlaných riešiť zmenu klímy. C40 podporuje mestá pri efektívnej spolupráci, zdieľaní znalostí a riadení zmysluplných, merateľných a udržateľných opatrení v oblasti zmeny klímy. Do tejto iniciatívy je z krajín V4 zapojené iba Poľsko a jeho hlavné mesto Warsava.
 • Energy Cities je sieť 1 000 miestnych samospráv v 30 krajinách. Energetické mestá požadujú radikálnu transformáciu energetických systémov a stratégií, ktorá občanom miest poskytne kapacitu na vytváranie budúcnosti udržateľného nakladania s energiou.

Zdroj: Douša 2022, 2021, EUCF 2023, EBOR 2023, C40 2022, Európska komisia 2022, Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. 2023

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023