Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

Zástupcovia mesta Piešťany sa zúčastnili okrúhleho stola Klimaticko-energetické plány (KEP) ako príprava samospráv na zvládnutie klimaticko-energetickej krízy. Možné riešenia a návrhy zo strany odbornej sféry a podnikateľského sektora.

Podujatie bolo určené pre miestne a regionálne samosprávy, ktoré pripravujú Nízko-uhlíkové stratégie, plánujú implementovať klimaticko-energetické plány na svojom území a chceli by sa dozvedieť viac o tom, ako financovať plánované klimaticko-energetické opatrenia aj v dobe energetickej krízy. Mesto Piešťany na podujatí zastupovali prednostka MsÚ Denisa Bartošová a vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta Martina Repíková.

Martina Repíková vo svojej prezentácii účastníkom podujatia predstavila procesy, ktoré radnica v rámci klimaticko-energetických opatrení urobila doteraz. Predstavila tiež plány mesta a návrhy riešení na zmiernenie dopadov, minimalizovanie rizík a zabránenie negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Súčasťou takýchto plánov je aj vytvorenie Akčného plánu pre trvaloudržateľnú energetiku a klímu (tzv. SECAP) alebo Stratégiu adaptácie mesta na zmenu klímy pre celé mesto Piešťany do roku 2025.

Podujatie bolo organizované v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike a s podporou európskej asociácie Energy Cities a Programu LIFE v rámci projektu DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy – LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia z odboru politiky zmeny klímy, experti a odborníci zo samospráv, ktoré počas rokov 2021-2022 boli aktívne zapojené do vzdelávacieho programu Klimaticko-energetický manažment (Bratislava, Prešov, Piešťany, MČ Bratislava Karlova Ves, MČ Bratislava–Rusovce), ako aj zástupcovia  vyšších územných celkov Bratislavského a Trnavského kraja, ktoré pripravujú alebo už majú pripravené Nízko-uhlíkové stratégie a Akčne plány adaptácie na zmenu klímy.

Viac informácií o podujatí na https://citenergo.sk/2022/10/11/2265/

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023