Senica má Smart plán na riešenie dopravy

Metropole severného Záhoria pomáha čistiť ovzdušie vietor. Senica ťaží zo svojej polohy medzi Myjavskou pahorkatinou a Malými Karpatmi, z juhozápadu a juhovýchodu je lemovaná chránenými krajinnými oblasťami. Prevládajúce severozápadné prúdenie je spojené s relatívne vyššími rýchlosťami vetra. Ten si do istej miery dokáže poradiť so vznikajúcimi emisiami a rozptýliť ich.

K hlavným zdrojom znečisťovania ovzdušia v Senici patrí doprava, lokálne kúreniská a energetický priemysel. Problémom sú najmä pevné častice. Mestom prechádza hlavná cesta, smerujúca do Českej republiky, ďalšia cesta prepája Záhorie s regiónom Myjavy. Ďalšími zdrojmi znečisťovania pevnými časticami PM10 a PM2,5 sú resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií či stavenísk a poľnohospodárstvo.

Kvalita ovzdušia sa v Senici sleduje už od roku 2004. V meste sa nachádza automatická monitorovacia stanica SHMÚ na Hviezdoslavovej ulici, hlavnej ceste smerom na Kúty. Z tohto dôvodu sa radí medzi mestské dopravné stanice. Okrem znečistenia pevnými časticami zaznamenáva aj úroveň znečistenia oxidom siričitým.

Expert Slovenského hydrometeorologického ústavu ponúka v oblasti monitoringu kvality ovzdušia mestu spoluprácu. „Obyvatelia by sa viac zaujímali o to, čo dýchajú, ak by mohli sledovať aktuálne koncentrácie znečisťujúcich látok nielen na webovej stránke SHMÚ, ale i na stránkach mesta,“ hovorí RNDr. Martin Kremler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Odborník odporúča aj možnosť kampaňovitého monitoringu v iných častiach mesta pomocou mobilných staníc alebo vzorkovačov PM častíc.

Buduje sa sieť cyklotrás

Práve doprava ako jeden z hlavných faktorov znečistenia patrí medzi priority radnice. Mesto chce na postupujúce klimatické zmeny i čoraz intenzívnejšie dopravné zaťaženie odpovedať aj rozvíjaním bezpečnej a ekologickej cyklodopravy. V prvej etape Senica vybudovala 5,6 kilometra nových cyklotrás, po ktorých sa Seničania dostanú do práce bezpečnejšie i ekologickejšie.

V súčasnosti tak existuje súvislá trasa pre cyklistov naprieč celým mestom, ktorá sa navyše napája na existujúcu cyklotrasu ku Kunovskej priehrade. Súčasťou projektu bolo aj zlepšovanie, rozširovanie a dopĺňanie cyklistickej infraštruktúry, prvky na upokojenie dopravy i dve nové lávky. V meste pribudlo päť samoobslužných servisných stojanov, ktoré každému pomôžu opraviť si jednoduché poruchy či dofúkať kolesá.

Popri cyklotrasách mesto nezabudlo na výsadbu zelene, viac ako 50 nových stromov zabezpečí chládok i ochranu pred vetrom. Vzniklo aj nové kryté odpočívadlo pre cyklistov.

Rozvoj cyklodopravy bude pokračovať druhou etapou, ktorá do siete cyklochodníkov pripojí zvyšné základné školy ako aj dopravné uzly mesta. V budúcnosti sa plánuje výstavba cyklistickej cesty, ktorá spojí Senicu so Šaštínom-Strážami. „V rámci druhej etapy by som odporúčal výraznejšiu komunikáciu s obyvateľmi ohľadom zmeny správania s dopadom na kvalitu ovzdušia či bezpečnosť. Začať by sa mohlo napríklad v rámci škôl či krúžkov,“ radí Jaroslav Kacer, odborník Smart Cities Klubu.

Inteligentné riešenia

Doprava je však len jednou časťou senickej stratégie ako bojovať so znečistením ovzdušia a pripraviť sa na klimatické zmeny. Senica má rozbehnutý projekt smart mesta, ktorého cieľom je zaviesť inteligentné riešenia, využiteľné pri správe mesta.

V rámci dopravy by malo ísť o systém inteligentného riadenia križovatiek, ktorý zrýchli prejazd mestom a zníži tak objem škodlivých látok a hluku. Mestu zároveň poskytne relevantné dáta, potrebné pre zmeny v organizácii dopravy. Monitoring statickej dopravy zase umožní obyvateľom či návštevníkom rýchlejšie nájsť parkovacie miesto, čo opäť zmenší počet najazdených kilometrov. „V rámci inteligentného riadenia dopravy je najkľúčovejšie dodržiavanie miestnych predpisov na zaistenie bezpečnosti pre všetkých účastníkov premávky, nielen zaistenie plynulosti,“ upozorňuje expert SCK.

Efektívny manažment budov

V podpore udržateľnosti má Senica rozpracovaný projekt energetického auditu verejných budov. Výsledkom zisťovania bude návrh opatrení energetickej efektívnosti. Budovy v majetku mesta totiž dnes už dávno nespĺňajú moderné nároky a normy, a zbytočne spotrebúvajú energiu. „Ideálne by bolo rozšíriť o tieto dáta mestský GIS. A to vrátane informácií o revíziách, opravách a podobne. Postupne by sa tak mohol začať budovať efektívny facility manažment,“ radí Jaroslav Kacer.

Mesto sa púšťa aj do rekonštrukcie kompostárne s cieľom zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov a ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu. V Senici už dnes funguje separovaný zber. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa pohybuje nad 50 %, aj keď od roku 2019 mierne klesá o jednotky percentuálnych bodov. Od roku 2022 sa zavádza zjednotený vývoz plastových aj kovových odpadov do žltých nádob. Tým príde ku zjednodušeniu a je možné, že aj k zvýšeniu podielu vytriedeného kovového odpadu. Mesto znižuje produkciu odpadov aj zákazom jednorazových pohárov na mestských akciách, pričom tento zákaz platí aj pre prevádzkovateľov stánkov.

Senická radnica pracuje aj na vytvorení cezhraničných partnerstiev, zameraných na podporu poznávania biologickej rozmanitosti prírody prihraničných oblastí. Súčasťou projektu je zvyšovanie ekologického povedomia obyvateľov či environmentálna výchova detí.

Príspevok vznikol v rámci Projektu „Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia“ a je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023