MŽP: Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní lepšiu ochranu ovzdušia

  • Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní vládny návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorý nasmeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu. Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji. Za návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR hlasovalo v prvom čítaní 90 poslancov parlamentu.
  • Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja čistota ovzdušia má výrazný vplyv na ľudské zdravie aj stav prírodných ekosystémov. Slovensko v súčasnosti čelí žalobe zo strany Európskej komisie za nedostatočnú ochranu ovzdušia v súvislosti s prekračovaním limitných hodnôt pre prachové časti PM10 a neprijatím dostatočných opatrení. Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry každoročne na Slovensku zomrie približne 5 000 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu. „Na nezodpovedné konanie predchádzajúcich vlád doplácajú všetci ľudia. Nový zákon o ochrane ovzdušia zabezpečí vyššiu mieru ochrany ovzdušia, ochráni zdravie ľudí a prispeje k zníženiu zbytočných úmrtí v dôsledku zlej kvality ovzdušia,“ zdôraznil minister Budaj.
  • Návrh nového zákona stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a v neposlednom rade upravuje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia, zapojením samosprávnych orgánov do riadenia kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni. Obciam sa udeľuje právomoc obmedziť alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením.
  • Nová právna úprava zavádza osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania Každý zdroj bude prevádzkovaný len na základe povolenia, v ktorom bude mať určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Jestvujúce zdroje budú mať prechodné obdobie na získanie takéhoto povolenia.
  • Návrh zákona rieši tiež reguláciu zápachu prostredníctvom plánov riadenia zápachu, ktorých vypracovanie môže nariadiť povoľujúci orgán.
  • K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť regulácia spaľovania tuhých druhotných palív, ktorý má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026. Zákon obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky, či vypracovanie smogového regulačného plánu pre lokality s vysokým rizikom znečistenia ovzdušia. Vďaka tomu bude možnosť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii.
  • Nový zákon prináša aj zníženie administratívnej záťaže pre prevádzkovateľov zdrojov a to presunom povinnosti oznamovania výkonu oprávneného merania a predkladanie správ z merania na oprávnené osoby.
  • Nový právny predpis zavádza možnosti kontroly malých spaľovacích zariadení v domácnostiach na podnety. Nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023