Praha začne monitorovať mikroklímu, aby lepšie zvládala letné vlny horúčav a sucha

Mestská spoločnosť OICT začne v Prahe sledovať rôzne mikroklimatické parametre. Hlavné mesto vďaka tomu do budúcnosti získa podklady na zmiernenie extrémnych vĺn horúčavy a sucha. Rada hl. m. Prahy dne 2.6.2022 na svojom zasadnutí schválila zmluvu na Monitoring mikroklimatických parametrov urbanizovaného prostredia.

„Udržateľnosť a ekológia sú jasnou cestou, ako zmierniť extrémne prejavy klimatických zmien. Aby sme ale mohli prijať skutočne funkčné opatrenia, potrebujeme mať dostatok dát a informácií o podobe klímy v meste. Sledovať budeme napríklad teplotu, vlhkosť a prúdenie vzduchu alebo intenzitu zrážok, a to hneď v niekoľkých lokalitách. Výsledky meraní potom budú verejne dostupné,“ uvádza Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Cieľom pilotného projektu je otestovať senzory na monitoring mikroklimatických parametrov urbanizovaného prostredia v uličním priestore a vybrať technológiu, ktorá bude pre použitie v Prahe najvhodnejšia. Súčasťou je aj príprava metodiky, ako realizovať meranie tohto typu.

Získané dáta zo senzorov sa budú prenášať do Dátovej platformy hl. m. Prahy Golemio, kde budú postupne spracované a sprístupnené ako dátová vrstva. „Budeme testovať 6 rôznych typov senzorov vhodných na mapovanie mestskej klímy, overíme ich spoľahlivosť a možnosti, ako dáta využiť, aby sme mohli vytvoriť teplotnú mapovú vrstvu. Tú budeme vytvárať podľa charakteru miesta, kde prebieha meranie. Úlohu bude hrať typ povrchu, množstvo zelene alebo napríklad poveternostné podmienky,“ vysvetľuje Petr Suška, riaditeľ Úseku Smart City, inovácií a projektového riadenia OICT.

OICT vybralo v spolupráci s odborom ochrany životného prostredia a Inštitútom plánovania a rozvoja (IPR) pre pilotné meranie 16 vhodných lokalít tak, aby boli zastúpené rôzne prostredia, ktoré sa vo vnútri mesta vyskytujú. Merať sa bude napríklad na Pražskej tržnici v Holešoviciach, alebo v ulici Orolská, kde nie sú stromoradia a parkuje tu veľké množstvo vozidiel. IPR bude namerané hodnoty potom overovať pomocou multispektrálneho leteckého snímkovania.

Projekt podporuje plnenie cieľov Stratégia adaptácie hl. m. Prahy na zmenu klímy a spadá do tematického rámca Územného plánu sídelného rozvoja a pripravovaného Metropolitného plánu. Projekt je tiež súčasťou napĺňania koncepcie Smart Prague do roku 2030.

Zdroj: https://smartprague.eu/aktuality/praha-zacne-monitorovat-mikroklima-aby-lepe-zvladala-letni-vlny-horka-a-sucha

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023