Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

Dubnica nad Váhom vďačí za svoj prudký povojnový rozvoj najmä priemyslu – stredné Považie je industriálnou chrbticou Slovenska a Dubnica bola roky synonymom považského strojárstva. To sa prirodzene odrazilo aj na kvalite ovzdušia v meste. Dubnická radnica si toto dedičstvo uvedomuje. Využíva však všetky dostupné nástroje a možnosti, ktoré ako samospráva má, aby situáciu zlepšila. Inšpiruje sa pritom aj na podujatiach Smart Cities Klubu.

„Vieme, akým výzvam čelíme a zároveň vieme, že nie sme jediné mesto s priemyselnou minulosťou a súčasnosťou, ktoré sa s nimi pasuje,“ hovorí dubnický primátor Peter Wolf. „Vďaka členstvu v organizáciách ako je Smart Cities Klub však nemusíme vymýšľať niečo, čo už vymysleli niekde inde. Inšpirujeme sa riešeniami, ktoré fungujú a prinášajú výsledky a už si ich len prispôsobíme na naše podmienky,“ hovorí.

Tri parky plné podnikov

Východisková situácia pritom nebola jednoduchá. Hoci transformačné zmeny začiatkom deväťdesiatych rokov zasiahli aj priemyselného giganta ako bol miestny podnik ZŤS, vzdelané a vyškolené obyvateľstvo čoskoro pritiahlo do regiónu ďalšie podniky podobného zamerania. V Dubnici sú tak i dnes tri priemyselné parky.

Rozsiahle výrobné kapacity na seba viažu hustú automobilovú dopravu s jej emisiami i sekundárnym znečistením. V katastri mesta sa okrem toho nachádzajú aj dve skládky

„Aj to je dôvod, prečo v rámci našich možností a právomocí venujeme kvalite ovzdušia a životného prostredia ako takého veľkú pozornosť,“ hovorí dubnický primátor.

Mesto sa aktívne zapája napríklad do projektu Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia. V rámci projektu sa práve v Dubnici konal jeden z workshopov, ktorý sa zaoberal možnosťami, ako prepojiť priemyselné zázemie s kvalitou života pre obyvateľov.

Dôraz na bezemisnú mobilitu

„Priemyselné podniky prinášajú zamestnanosť, no zároveň sú vnímané ako hrozba,“ hovorí odborník Smart Cities Klubu Jaroslav Kacer. „Práve na príklade Dubnice sme si však mohli ukázať, že blízkosť priemyselných areálov možno poňať aj ako príležitosť.“

Mnohé príklady zo zahraničia ukazujú, že správne podchytené trendy môžu napríklad do veľkej miery obmedziť nadbytočnú automobilovú mobilitu. Aj preto sa radnica zaoberá možnosťami, ako Dubničanom zjednodušiť dochádzanie do zamestnania pomocou alternatívnych dopravných prostriedkov.

Mestu hrá do karát aj kompaktná veľkosť a to, že veľká časť obyvateľstva za prácou dochádza do rovnakých lokalít. „Podporujeme preto výstavbu cyklotrás, ktoré by prepojili jednotlivé časti mesta a umožnili ľuďom dostať sa do práce, ale i za zábavou a všetkými ďalšími potrebami jednoducho na bicykli,“ hovorí Peter Wolf.

Aby bol presun po meste ešte jednoduchší, mesto sa zapojilo napríklad do projektu Rapid Applications for Transport, v rámci ktorého sa testujú riešenia pre rôzny výzvy mestskej mobility. V Dubnici sa konkrétne skúšali možnosti bezpečného parkovania bicyklov.

Dubničania a návštevníci tohto mesta – ktoré je mimochodom najväčšie na Slovensku spomedzi tých, ktoré nie sú sídlom okresu – môžu využívať aj služby bikesharingu. Bezemisný presun po samotnom meste či do mestskej časti Prejta tak môže využiť aj ktokoľvek bez vlastného dopravného prostriedku.

Mesto myslí na deti

Pri svojich projektoch kvality ovzdušia radnica myslí najmä na najmladších obyvateľov mesta. Aj preto prvé zo senzorov merania kvality ovzdušia pribudli pri troch dubnických školách. Okrem okamžitého poskytovania informácií o aktuálnej situácii pôsobí toto riešenie aj motivačne na rodičov – aby si pri vodení detí do školy uvedomili, v akom prostredí strávia najbližšie hodiny a tomu prispôsobili aj zvolený dopravný prostriedok.

V tomto ohľade dostala Dubnica radu od experta Smart Cities Klubu, aby mesto zvážilo spoluprácu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Hoci SHMÚ nemá v meste vlastnú meraciu stanicu – najbližšie sú v Púchove a v Trenčíne – vie poskytnúť kampaňové meranie či mobilnú stanicu na porovnanie hodnôt a kalibráciu zakúpených senzorov.

Na mládež cielilo aj podujatie v rámci Smart Cities Academy workshopu. Práve za účasti odborníkov SHMÚ a Smart Cities Klubu sa dubnickí školáci mohli dozvedieť viac o znečisťovaní ovzdušia a spôsoboch, akým im môžu aj sami predchádzať.

Zeleň s rozumom

Mesto využíva svoje možnosti aj pri ďalších opatreniach. K zlepšeniu kvality ovzdušia aktívne prispieva stále prebiehajúci projekt výsadby zelene. Prioritu má izolačná zeleň pri cestách a dreviny, ktoré zachytávajú prachové častice a nečistoty.

Na rozdiel od minulosti radnica zvolila moderný prístup na základe dát. V Dubnici prebehla pasportizácia zelene a ďalšie stromy sa teda vysádzajú systematicky na miestach, kde majú najlepší účinok a kde sú najviac vhodné. Vďaka geografickému informačnému systému navyše pri vysádzaní zelene nehrozí kolízia s inžinierskymi sieťami. Tie má totiž mesto zmapované a zanesené do svojho systému ako jednu z mapových vrstiev.

Mesto pri plánovaní ďalších opatrení komunikuje s najväčšími znečisťovateľmi a pripravené sú i ďalšie projekty. „Aj v tomto roku plánujeme pokračovať v zlepšovaní života v našom meste vo všetkých oblastiach, či už ide o život na sídliskách, jednoduchšiu mobilitu, či čistejšie ovzdušie,“ uzatvára primátor Peter Wolf.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023