Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

Kľúč k čistejšiemu ovzdušiu sa môže skrývať aj v celkovom prístupe k životnému prostrediu. K výzvam, ktoré to so sebou prináša, pristúpili Michalovce so všetkou vážnosťou. Mesto sa zapojilo do viacerých projektov, ktoré vo výsledku ovplyvňujú kvalitu ovzdušia v najbližšom regióne. Radnica inšpirácie nachádza aj vďaka členstvu v Smart Cities Klube. Predstavitelia mesta sa aktívne zapájajú do jeho podujatí a Michalovce sa zúčastňujú aj na projekte Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia.

„Viceprimátor Jozef Sokologorský sa napríklad zúčastnil na študijnom pobyte v Holandsku, kde získal množstvo praktických informácií o aktivitách, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality ovzdušia,“ informuje Marcela Andréová z michalovskej radnice.

Vedenie mesta si z Holandska prinieslo poznatky o moderných trendoch. V praxi si mohli prezrieť využitie zelených striech na verejných budovách, spoznať overené postupy pri vodozádržných opatreniach, či na vlastnej koži vyskúšať, ako fungujú alternatívne druhy dopravy.

Emisie aj zdiaľky

Hoci sa v Michalovciach nenachádzajú žiadne veľké priemyselné podniky, kvalitu ovzdušia v okrese z dôvodu prevládajúcich severozápadných vetrov ovplyvňujú aj emisie zo vzdialenejších zdrojov. Dlhé roky tak bola jedným z najväčších znečisťovateľov chemička v Strážskom, dodnes k nim možno počítať uhoľnú elektráreň vo Vojanoch či prevádzku SPP vo Veľkých Kapušanoch.

V samotnom meste sa nachádzajú najmä menšie a stredne veľké zdroje emisií, napríklad lokálne kúreniská – rodinné domy, ktoré na vykurovanie používajú tuhé palivo. K znečisteniu prispievajú aj emisie z dopravy, keďže okresné mesto v Košickom samosprávnom kraji sa nachádza na križovatke ciest a prechádza ním napríklad tranzitná doprava smerom na Ukrajinu.

Dáta okamžite k dispozícii

Priamo v meste sa nenachádza žiadna stála monitorovacia stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu. Údaje SHMÚ poskytujú najbližšie stanice zo Strážskeho a Trebišova. Michalovská radnica sa preto rozhodla zlepšiť informovanosť obyvateľov.

„Michalovce sa zapájajú do projektu Moderné technológie – SMART CITY. V rámci neho mesto nainštalovalo štyri meteostanice,“ informuje M. Andréová.

Meracie moduly v pravidelných intervaloch zbierajú dáta o kvalite ovzdušia, ako aj ďalšie fyzikálne veličiny, ako je teplota, vlhkosť, tlak, svetlo či hluk, prachové častice, vybrané oxidy a podobne. Monitorovacie stanice sa nachádzajú na hlavných sídliskách, pričom centrálna platforma má k dispozícii v reálnom čase hodnoty zo všetkých strategicky zvolených lokalít. Mesto si tak môže okamžite vyskladať ucelený obraz o stave ovzdušia na svojom území.

S využitím analýzy historických priebehov sledovaných parametrov možno robiť aj krátkodobú predikciu. K údajom z meteo staníc sa v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie dostanú čoskoro aj obyvatelia mesta.

Odborníci SHMÚ však radia, aby mesto naštartovalo užšiu spoluprácu s ústavom. SHMÚ môže poskytnúť i kampaňové merania či mobilnú monitorovaciu stanicu. „Mesto i ústav by mohli profitovať z výmeny skúseností,“ hovorí RNDr. Martin Kremler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Namerané dáta by sa tak dali použiť na porovnanie a sledovanie v rámci celého Slovenska; Michalovce by zase získali kontrolu presnosti na základe údajov z referenčnej stanice. Mesto Michalovce zbierané dáta sprístupní vo forme otvorených dát po ukončení projektu.

Dôraz na zadržiavanie vody

V rámci svojich opatrení na zvýšenie kvality životného prostredia sa mesto, ležiace neďaleko Zemplínskej šíravy, sústreďuje na trvalú udržateľnosť a pripravuje sa aj na zmeny klímy.

„Prvou prioritou mesta Michalovce v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je Zdravá a k prírode šetrná mestská funkčná oblasť,“ informuje M. Andréová. „Dôraz kladieme na zvýšenie podielu zelenej a modrej infraštruktúry, zníženie znečistenia ovzdušia a realizácie účinných adaptačných opatrení na zmeny klímy,“ hovorí.

Súčasný stav vodného hospodárstva na území Michaloviec je totiž neudržateľný a perspektívne rizikový. „Aj preto máme ambíciu realizovať vodozádržné opatrenia v rámci centrálnej mestskej zóny, ako aj v areáloch budov v majetku mesta,“ vysvetľuje M. Andréová. „Plánujeme napríklad odstránenie spevnených nepriepustných plôch a ich nahradenie priepustnými, osadenie záchytných nádob respektíve vsakovacích objektov pri zvodoch zo striech či spevnených plôch. Ďalej chceme vytvoriť samostatnú dažďovú kanalizáciu a vysádzať dažďové záhrady a zeleň. Realizáciou opatrení prispejeme k zníženiu emisií CO2, a to najmä výsadbou zelene. Navyše dôjde k zadržaniu vody v krajine a tým k zníženiu teploty v letných mesiacoch, ako aj k spomaleniu vysušovania krajiny. Podpora vyparovania a vyššia vlhkosť vzduchu následne redukuje prašnosť a zníži množstvo alergénov,“ menuje pripravované opatrenia a ich vplyv na kvalitu ovzdušia v meste.

Stavili na medzinárodnú spoluprácu

Michalovce sa v rámci ochrany ovzdušia zapájajú aj do viacerých medzinárodných iniciatív. V spolupráci s maďarským mestom Nyirbátor podali projekt vodozádržných opatrení. „Pilotné aktivity budú slúžiť na vzájomnú inšpiráciu a do istej miery prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia. Mesto sa okrem toho zapojilo aj do medzinárodnej siete v rámci programu URBACT III, kde sme sa inšpirovali talianskou Parmou či portugalským mestom Leiria, najmä ich prístupom k zelenej a modrej infraštruktúre,“ uzatvára M. Andréová.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023