Aj pre skúsenosť z minulosti si Žiar na životné prostredie dáva pozor

Mesto Žiar nad Hronom je oblasťou, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu ovzdušia. Hoci sa situácia v okresnom meste na strednom Slovensku v porovnaní s minulosťou výrazne zlepšila, radnica kvalite ovzdušia neustále venuje mimoriadnu pozornosť. Nájsť inteligentné riešenia jej pomáha aj aktívna účasť na podujatiach, organizovaných Smart Cities Klubom. Mesto sa zapojilo aj do projektu Smart Cities Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia.

„Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť,“ pochvaľuje si workshopy a študijné pobyty klubu Daniel Šály, ktorý v Žiari nad Hronom vedie odbor životného prostredia a infraštruktúry. „Účasťou na projekte sa nám otvára prístup k cennému vzdelávaniu. Aj vďaka nemu získavame ekologický pohľad na rozvoj miest,“ hovorí.

Spolupráca so SHMÚ

Žiar nad Hronom mal v minulosti zlú povesť nielen čo sa týka ovzdušia, ale i životného prostredia všeobecne. Modernizácia výroby v hlinikárni však viedla k minimalizácii emisií; vlani navyše došlo k prerušeniu výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco, a. s. a vplyv továrne na životné prostredie v meste je tak zanedbateľný. Mesto sa však stále musí pasovať s emisiami z dopravy či z lokálneho vykurovania. Na kvalitu života vplýva aj blízka rýchlostná cesta R1.

Mesto v oblasti kvality ovzdušia spolupracuje so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. K dispozícii má údaje z automatickej monitorovacej stanice SHMÚ na Jilemnického ulici, ktorá nepretržite meria koncentrácie prachových častíc PM10 a PM2,5. Podľa expertov by však mesto mohlo spoluprácu ešte prehĺbiť. „Jedna stanica nie je reprezentatívna pre celé mesto,“ hovorí RNDr. Martin Kremler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. „Na podrobnejšie zmapovanie kvality ovzdušia v rámci mesta by bolo možné využiť mobilné monitorovacie stanice alebo vzorkovače prachových častíc,“ dodáva.

Údaje o kvalite ovzdušia sú pravidelne zverejňované na webovej stránke mesta.

Zeleň v meste

Mesto však nezaháľa. Počas uplynulého roka rozbehlo viacero projektov, ktoré budú mať v konečnom dôsledku vplyv na kvalitu ovzdušia a životného prostredia ako takého.

„Dokončili sme napríklad rozsiahlu revitalizáciu vnútroblokov,“ hovorí D. Šály. Pri projektovaní sa bral ohľad na udržateľnosť, mesto sa aj takýmto spôsobom snaží eliminovať vytváranie teplotných ostrovov a v príprave na zmeny klímy ponúkne obyvateľom miesta, kde sa môžu uchýliť do tieňa. „V rámci revitalizácie sme okrem iného vysadili 43 stromov a približne 4000 m2 trvaliek,“ upresňuje detaily vedúci odboru životného prostredia. Mesto už skôr vybudovalo mestský sad s krajovými odrodami. Ten každoročne využíva aj na vzdelávacie projekty, týkajúce sa životného prostredia.

Na bicykli po regióne

Na ekologickú budúcnosť Žiar myslí aj pri dopravných riešeniach. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj cyklodopravy, víziou je vybudovanie cyklistických chodníkov, ktoré by prepojili najdôležitejšie časti mesta. Ambicióznym plánom je aj regionálna podpora cyklistiky – v spolupráci s inými obcami v okolí sa hovorí až o 80 kilometroch cyklochodníkov. Prvým krokom by mala byť výstavba nosnej cyklotrasy, na ktorú by sa mohli pripájať ďalšie chodníky v jednotlivých obciach.

Ako možnosť dopravy na kratšie vzdialenosti v Žiari nedávno pribudli zdieľané elektrické kolobežky, ktoré sú dostupné v celom intraviláne mesta.

Ekologické hľadisko sa berie do úvahy aj pri statických dopravných riešeniach. „V meste už realizujeme výstavbu parkovacích miest výhradne z vodozádržnej dlažby,“ dodáva D. Šály.

Moderná energia

Na obnoviteľné zdroje sa Žiar čoraz viac spolieha aj pri napĺňaní svojich energetických potrieb. Radnica sa pustila do veľkého projektu s využitím fotovoltiky. Plánom je umiestniť panely na vybrané budovy mestských objektov.

Žiar nad Hronom sa snaží pristupovať k svojej energetickej politike s rozumom. Uvažuje sa napríklad nad využívaním takzvanej virtuálnej batérie, ktorá by umožnila efektívne spotrebovávať vyrobenú energiu v meste na miestach, ktoré ju práve najviac potrebujú – napríklad počas letných prázdnin, keď sa v školách neučí, by sa energia zo školských panelov využila na chod zimného štadióna.

Mesto už prvé kroky pri znižovaní uhlíkovej stopy spravilo skôr, keď sa rozhodlo vymeniť verejné osvetlenie za LED svietidlá a pristúpilo k výmenám žiaroviek a žiariviek v mestských budovách za úspornejšie varianty.

Množstvo projektov

Mesto sa angažuje aj v oblasti odpadového hospodárstva. Žiaru nad Hronom sa darí zvyšovať podiel separovaného odpadu, mesto svojim obyvateľom poskytuje kompostéry a zaviedlo sa používanie kompostovateľných vriec na biologický odpad.

K opatreniam, ktoré by mali zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste, patrí aj budovanie oddychových zón, ich zveľaďovanie a prispôsobovanie moderným trendom. Vodozádržné opatrenia sú súčasťou aj ďalších projektov.

Projektov má Žiar v zásobe ešte veľa. „V každom z nich je nejakým spôsobom zakomponované zlepšenie kvality ovzdušia,“ vysvetľuje vedúci odboru životného prostredia.

Mesto sa tak napríklad púšťa do revitalizácie parku Štefana Moyzesa, v blízkom Šášovskom Podhradí sa pripravuje vznik Eko-kempu.

Inšpirácií je mnoho, niektoré z nich vedúci odboru životného prostredia načerpal aj počas svojho študijného pobytu v rakúskom Asperne v rámci projektu Smart City Academy.

„Zaujali ma napríklad zelené strechy. Som presvedčený, že v blízkej budúcnosti nájdu uplatnenie aj v našom meste,“ hovorí D. Šály. „Inšpirovať sa môžeme aj pri podpore cyklodopravy či v spôsoboch, akými vo Viedni znižujú počet automobilov. Tamojšia radnica úmyselne znižuje počty parkovacích miest a vyčleňuje ich pre nabíjacie stanice elektromobilov, pričom obyvateľom ponúka zvýhodnené celoročné cestovné lístky na metro – aj keď k tomuto poslednému opatreniu v Žiari určite nepristúpime,“ smeje sa vedúci odboru životného prostredia.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023