Žilina si na zmenu klímy pripravuje plán

Extrémne teploty, vlny horúčav, prívalové dažde či dlhšie obdobia sucha – prejavy klimatických zmien negatívne ovplyvňujú aj životy Žilinčanov. Krajské mesto na hornom Považí nečaká, kým sa situácia ešte zhorší. Radnica aktívne pripravuje plány, ako klimatickým zmenám v budúcnosti čeliť. Vychádza pritom aj zo skúseností, ktoré pracovníci mesta načerpali v rámci projektu Smart Cities Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia.

„Je dôležité zoznámiť sa so skúsenosťami krajín, ktoré sú objektívne pred nami, čo sa týka výstavby miest, riešenia verejného priestoru či odolnosti voči klimatickým zmenám. Som rád, že som dostal odpoveď na moje otázky,“ komentoval primátor Žiliny Peter Fiabáne študijnú cestu do Dánska a Švédska, kde sa predstavitelia členských miest Smart Cities Klubu mohli oboznámiť s overenými riešeniami.

Chuť učiť sa a spoznávať najnovšie trendy potvrdzuje aj Radoslav Vozárik, ktorý má v Žiline na starosti kvalitu životného prostredia. „Naši pracovníci využívajú pracovné cesty, aby sa zoznámili s efektívnymi riešeniami a inšpirovali sa dobrými príkladmi,“ hovorí vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia.

Dôležité sú dáta

Žilina ochrane ovzdušia venuje dôkladnú pozornosť. V meste sa nachádza monitorovacia stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu na Okružnej ulici, ústav okrem toho v minulosti realizoval aj krátkodobý monitoring pomocou mobilnej stanice v Brodne. V rámci projektu Moderné technológie v meste Žilina navyše pribudlo 8 integrovaných meteostaníc na monitorovanie klimatických a environmentálnych ukazovateľov, ako sú CO2, SO2, NO2, hlučnosť, prašnosť – PM10, PM2,5,teplota a vlhkosť vzduchu, tlak, slnečné žiarenie a intenzita zrážok. V rámci rovnakého projektu pribudli aj inteligentné merače rýchlosti na vybraných rizikových úsekoch ciest či sčítače dopravy na vstupoch do mesta.

Mesto tak pri plánovaní opatrení môže vychádzať z konkrétnych dát. „Ideálne by bolo, ak by mesto ďalší zber údajov o kvalite ovzdušia konzultovalo so SHMÚ. V prípade, že použije aj senzory od iných poskytovateľov, môže prostredníctvom porovnávacích meraní overiť ich presnosť,“ radí Žilinčanom RNDr. Martin Kremler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ.

Rozšírenie monitoringu kvality ovzdušia by umožnilo presnejšie zamerať napríklad lokálne zdroje znečistenia, akými sú napríklad domácnosti, ktoré využívajú na vykurovanie tuhé palivá.

Získané dáta by „mohli slúžiť ako motivačný prvok na zmenu doterajších zvyklostí,“ navrhuje odborník Smart Cities Klubu Jaroslav Kacer.

Stratégia do budúcnosti

Okrem krátkodobých opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa však Žilina strategicky pozerá do budúcnosti. Prvým krokom je vypracovanie dokumentu „Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina“. Návrh sa zaoberá prístupmi k problémom, súvisiacim so zmenou klímy. Jeho cieľom je identifikovať opatrenia, ktoré mestu umožnia fungovať udržateľne. Dokument už schválilo mestské zastupiteľstvo.

„Mesto bolo úspešným žiadateľom o grant v projekte Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina,“ hovorí R. Vozárik. „Získali sme grant z Nórska v hodnote 1,1 milióna eur, projekt bol spolufinancovaný sumou 200-tisíc eur aj zo štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu je v Žiline aplikovať opatrenia na zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Mnohé z opatrení budú mať zároveň pozitívny dopad aj na kvalitu ovzdušia v meste,“ dodáva odborník z radnice.

Zelené mesto

Mesto počas uplynulého roka nezaháľalo. Sústredilo sa napríklad na početnú výsadbu líniových stromov, či dopĺňanie mobilnej zelene na plochy, kde klasická výsadba nie je možná. Jedným z projektov je aj zelená strecha na budove mestského úradu.

Cieľom týchto opatrení je znižovanie prehrievania urbanizovaných lokalít. Pomôcť by tak mal napríklad aj revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, ktorý umožní ľuďom pred budovou mestského úradu oddychovať na lavičkách.

Žilina počíta aj s dobudovaním parku v mestskej časti Trnové, ktorý by mal okrem relaxačnej plniť aj vodozádržnú funkciu. V mestskej časti Zástranie sa zase mesto pustilo do znovuvysadenia časti lesa; revitalizovať sa bude aj vybraná plocha v rámci lesoparku Chrasť.

Podpora bezemisnej dopravy

„Okrem toho sa mesto dlhodobo venuje aj opatreniam v oblasti dopravy,“ hovorí expert mesta. „Podporujeme nemotorovú dopravu, okrem iného aj výstavbou cykloinfraštruktúry, ako sú prístrešky, cyklotrasy či ďalšie doplnkové prvky,“ hovorí Radoslav Vozárik. V meste je dlhodobo populárny program zdieľaných bicyklov a pozitívny postoj Žilinčanov k využívaniu tohto ekologického dopravného prostriedku ilustruje aj fakt, že v rámci kampane Do práce na bicykli sa vlani Žilina umiestnila na treťom mieste.

„Dôraz kladieme aj na podporu verejnej hromadnej dopravy. Začali sme rozsiahlu modernizáciu infraštruktúry a rekonštrukcie zastávok, ktoré by mohli z áut do prostriedkov MHD prilákať viac ľudí,“ hovorí R. Vozárik.

Jedným z opatrení v meste pod Dubňom je napríklad zhustenie spojov mestskej hromadnej dopravy a jej preferencia v rámci dopravných riešení.

„V opatreniach v oblasti dopravy plánujeme pokračovať aj naďalej. Chceme sa však vo vyššej miere venovať aj vzdelávaniu verejnosti a pracovať na eliminácii zdrojov znečistenia,“ uzatvára víziu mesta vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023