Púchov nerobí projekty iba pre projekty. Mesto zaujíma ich využiteľnosť

Trvalo udržateľné mesto, ktoré aktívne reaguje na situáciu a využíva pritom najnovšie poznatky – to je vízia púchovskej radnice. Cieľom je zlepšiť kvalitu bývania pre obyvateľov a súčasťou tejto snahy je aj dôraz na životné prostredie. Aj preto sa Púchov zapája do aktivít v rámci projektu Smart Cities Academy – zlepšenie kvality ovzdušia a využíva aj ďalšie výhody členstva v Smart Cities Klube.

„Prioritou Smart Cities Klubu je mestá v tomto smere podporiť a umožniť im vzájomnú výmenu informácií. Klub poskytuje návody ako vytvárať ‚inteligentné‘ mesto na základe konkrétnych, už úspešných riešení z praxe, ako môže obec pomocou moderných technológií efektívne riadiť a ako osloviť občana a zapojiť ho do tvorby mesta. Aj preto hodnotíme našu spoluprácu s klubom vysoko pozitívne,“ hovorí zástupca primátorky Púchova Peter Bílik.

Spolupráca so SHMÚ

Púchov je okresné mesto na priemyselnom Považí. Na kvalitu ovzdušia tak okrem automobilovej dopravy vplýva aj prítomnosť viacerých veľkých podnikov v meste a okolí, či už sú to gumárenský podnik priamo v Púchove, výroba skla v susedných Lednických Rovniach či cementáreň v Ladcoch. V Púchove sa nachádza stacionárna monitorovacia stanica kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu.

„Jedným z projektov je nadviazanie užšej spolupráce so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Jeho podstatou je koordinácia pri monitorovaní kvality ovzdušia v meste s využitím dát SHMÚ, ktorý má v Púchove umiestnenú meraciu stanicu. Naším zámerom je aj online prepojenie týchto údajov v reálnom čase na webovú stránku mesta, aby sme tak sprístupnili občanom aj dáta z referenčných prístrojov,“ vysvetľuje Bílik.

Mesto okrem toho sleduje podrobné údaje o ovzduší aj prostredníctvom senzorov súkromnej spoločnosti, ktoré sú umiestnené pri troch základných školách. Púchov v tejto oblasti plánuje možnosti ďalšieho rozvoja, aj v súlade s odporúčaniami, ktoré vyplynuli z workshopov Smart Cities Klubu so SHMÚ.

Prezentácia nenahradí skúsenosť

Pri plánovaní projektov, ktoré by mali zlepšiť životné prostredie v meste a pripraviť ho na zmeny klímy, Púchov pozorne sleduje moderné trendy. „Zúčastnili sme sa na viacerých stretnutiach a konferenciách Smart Cities Klubu. Najväčším prínosom však bola pracovná cesta do Dánska,“ hovorí Bílik.

„Postupne nám boli odprezentované projekty, ktoré sú už pevne ukotvené v spoločnosti a majú reálne výsledky. Žiadna prezentácia totiž nenahradí reálnu skúsenosť. Pre nás bol tento pobyt plný nápadov, skúseností, efektívnych postupov a spôsobov, ako implementovať opatrenia, ktoré úzko súvisia s environmentálnymi aktivitami a najmä so zlepšovaním kvality ovzdušia, aj s ohľadom na mobilitu,“ dodáva zástupca primátorky.

Podotýka, že neoceniteľné bolo vidieť reálne fungujúce inovácie, ktoré možno využiť aj v slovenských podmienkach a nie len „projekty pre projekty“.

Zelené plány

Pri zmene klímy, ktorá nás očakáva, bude nevyhnutné v mestách prijať opatrenia, ktoré zmiernia jej dopady na obyvateľov. Púchovská radnica sa preto sústredí na zlepšenie funkcionality zelených plôch, ihrísk a chodníkov tak, aby nielen esteticky, prevádzkovo a funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér, ale aby zároveň rešpektovali environmentálne aspekty územia.

„Revitalizácia verejných priestranstiev zástavby prevažne bytových domov s využitím prvkov zelenej infraštruktúry a uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene prispeje k zlepšeniu environmentálnych aspektov, znižovaniu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku s prioritným cieľom zvyšovania kvality života obyvateľov i návštevníkov mesta. Tento projekt prispieva aj k zvýšeniu odolnosti sídelného prostredia voči negatívnym dopadom zmeny klímy najmä prostredníctvom zníženia efektu mestských teplotných ostrovov. Zároveň je našou snahou postupne vťahovať rieku Váh s jej nábrežím do projektov, ktoré ponúknu ďalšie možnosti zmeny klímy do bežného života v meste,“ vysvetľuje Bílik.

Mesto je v súčasnosti aj v procese rozširovania oddychovo-vzdelávacej zelenej zóny Lesopark, kde už sú zrealizované viaceré prvky. Hlavným cieľom je vytvorenie koncepčne uceleného Lesoparku a vybudovanie výchovno–vzdelávacej, kultúrno zážitkovej, športovo relaxačnej trasy so zameraním na históriu mesta, ochranu prírody, krajiny a biodiverzity s podporením zážitkových, rekreačných, kultúrno spoločenských a športových funkcii podporených výstavbou historicko-prírodovedného náučného chodníka. Účelom Lesoparku a náučného chodníka je príťažlivým spôsobom spropagovať kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti mesta a jeho okolia a v neposlednom rade pritiahnuť obyvateľov mesta do tohto krásneho lesného prostredia. V rámci týchto projektov radnica zapája do spolupráce aj partnerské organizácie v meste – Centrum voľného času, Mládežnícky parlament, všetky základné školy a gymnázium.

Prepojená infraštruktúra

Púchov sa dlhodobo venuje koncepcii rozvoja cyklistickej dopravy. Za svoju prioritu považuje projekty rozvoja cykloinfraštruktúry a ich prepojenie na realizovanú štruktúru cyklotrás budovaných samosprávnym krajom.

Dôležitým motívom je aj prepojenie mesta cyklotrasou s najväčším zamestnávateľom v okolí – firmou Continental, čo by malo zásadný dopad na zlepšenie kvality ovzdušia obmedzením využitia automobilovej dopravy a jej presunom s dôrazom na cyklistiku. „Aj v tomto bol obrovský prínos pracovnej cesty, kde sme priamo videli vybudovanú sieť a najmä využitie cykloinfraštruktúry. Sami sme si to vďaka presunu na bicykloch mohli prakticky vyskúšať,“ hovorí Peter Bílik.

Jedným z odporúčaní Smart Cities Klubu bolo aj zníženie energetickej náročnosti mestských objektov a zavedenie efektívneho facility manažmentu. Mesto nezaháľa ani v tejto oblasti. Za jednu z najdôležitejších výziev ju považuje aj primátorka Katarína Heneková. „V tejto oblasti sme spracovali projektové dokumentácie a podali viacero žiadostí na poskytnutie financovania napr. rekonštrukcie  Materskej školy Požiarna 1292, mestskej plavárne, letného kúpaliska, športovej viacúčelovej haly, ako aj zimného štadióna“.

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023