Trnavčania vytriedili tento rok viac odpadu

V roku 2022 uskutočnila organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK zberovú infraštruktúru a zrealizovala financovanie triedeného zberu odpadov pre mesto. Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 3 565 349 kg dosiahla Trnava celkovú úsporu emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov v hodnote 63 527 000 kg CO2.

V porovnaní s rokom 2021, kedy množstvo vytriedeného odpadu predstavovalo 4 2016 076 kg, sa v roku 2022 vytriedilo o 650 727 kg viac. Aktuálna hodnota vytriedenia komunálneho odpadu je na úrovni 47,37 %, čo predstavuje lepší výsledok v porovnaní s rokom 2022kedy miera separovania dosiahla výšku 46, 31 %. Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2023 je momentálne stanovený na sumu 18 eur za tonu. Jeho výška sa každoročne odvodzuje od množstva uskladneného odpadu za predchádzajúci rok. Dá sa povedať, že čím viac odpadu mesto vytriedi, tým menej sa ukladá na skládku a tým nižší poplatok za skládkovanie samospráva platí.

Čisté životné prostredie bez odpadov, šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie skládkovania sú súčasťou trvalej udržateľnosti, ktorú chce dosiahnuť aj Trnava prostredníctvom triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, kuchynského bioodpadu, elektroodpadu, odpadov z obalov, akumulátorových batérií či jedlých olejov.

Úplne ideálne je však odpad netvoriť, resp. minimalizovať ho – zvažovať, či daný produkt naozaj potrebujete, v čom je zabalený, akú má životnosť, a či nám rovnako dobre neposlúži aj rovnaká vec z druhej ruky. Mestské re-use centrum Back2Life práve v týchto dňoch oslavuje druhé výročie otvorenia a je v ňom veľa vecíktoré už niekto nepotreboval, ale stále môžu potešiť nových majiteľov a predĺžiť tak svoj životný cyklus.  

Zdroj: https://www.trnava.sk/sk/aktualita/trnavcania-tento-rok-vytriedili-viac-odpadu

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023