Klimatická zmena je témou aj na úrovni samospráv

Klimatická zmena, klimatická či ekologická kríza sú pojmy, ktoré v spoločnosti rezonujú čoraz častejšie. Pozorujeme, že moderné krajiny menia svoje priority a v rámci svojich politík začínajú čoraz viac riešiť ekologické otázky. Klimatická zmena je vnímaná, diskutovaná a riešená už aj na úrovni samospráv. Mestá sa musia zapájať a reagovať na aktuálne klimatické výzvy, a to robí aj Žilina.

Mesto Žilina je preto zapojené do projektu s názvom ,,Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“, ktorý je finančne podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu. Predmetom a cieľom tohto projektu je na úrovni mesta aplikovať opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy, ktorá prebieha a dotýka sa každého. Nie len vnímať, ale aj riešiť a adaptovať sa na klimatickú zmenu je z dlhodobého hľadiska nevyhnutné a potrebné.

Dôležitým článkom projektu bola príprava a tvorba Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina. Spomínaný strategický dokument bol schválený aj mestským zastupiteľstvom na poslednom zasadnutí. Schválená stratégia určuje prístup k aktuálnym klimatickým problémom a stanovuje konkrétne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť udržateľné fungovanie Žiliny v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny.

Výsledný strategický dokument možno považovať za moderne a prakticky spracovaný súbor, pochopiteľný a prístupný ako pre vedenie mesta, tak aj pre širokú verejnosť. Finálna verzia Stratégie a akčného plánu adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina bude dostupná a zverejnená na webovej stránke projektu www.zilinaklima.sk.

Stratégia bola vytvorená v nadväznosti na už existujúce strategické dokumenty na úrovni kraja, Slovenska aj Európskej únie. Spracovateľom Stratégie je spoločnosť ASITIS s. r. o., ktorá zvíťazila v procese verejného obstarávania s najnižšou cenovou ponukou.

Zdroj: https://www.zilina.sk/aktuality/2023/klimaticka-zmena-je-temou-aj-na-urovni-samosprav/

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023