V Bratislave sa zle dýcha. Môže za to doprava, priemysel, aj spaľovňa

Mesto chce riešiť zlú kvalitu ovzdušia zvýhodnením mestskej hromadnej dopravy oproti automobilovej, novými cyklocestami či autobusmi na vodík. Hlavní firemní producenti emisií, ako sú Slovnaft, Volkswagen či mestská spaľovňa, tvrdia, že znižujú emisie a dodržiavajú limity. 

Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) je doprava hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v Bratislave. Hlavné mesto chce preto zvýšiť podiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková priblížila, že konkrétne ide o zavádzanie parkovacej politiky, uprednostňovanie MHD na križovatkách, budovanie nových bus pruhov, modernizáciu električkových tratí či budovanie cyklochodníkov. 

K zhoršovaniu kvality ovzdušia v Bratislave však prispievajú aj priemyselné podniky. Inšpekcia životného prostredia eviduje viacero subjektov, ktoré vypúšťajú znečisťujúce látky do ovzdušia, uviedol hovorca inšpekcie Dávid Vido.

Medzi podniky, ktoré prispievajú k zhoršovaniu kvality ovzdušia v hlavnom meste, zaradila inšpekcia napríklad rafinériu Slovnaft, automobilku Volkswagen či zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO), teda bratislavskú spaľovňu. Magistrát považuje za hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia veľké a stredné priemyselné zdroje na výrobu tepla a elektrickej energie evidované v databáze NEIS (Národný emisný informačný systém).

Pomôcť majú vodíkové a elektrické autobusy

Hlavné mesto je od roku 2021 súčasťou pracovnej skupiny na ochranu ovzdušia pre aglomeráciu Bratislava. Členovia pracovnej skupiny v spolupráci s externými špecialistami pracujú na návrhu a efektívnejšej realizácii množstva krátkodobých a dlhodobých opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu ovzdušia v Bratislave,“ doplnila Schmucková. Ide o opatrenia týkajúce sa dopravy, zefektívnenia monitoringu kvality ovzdušia či tvorby a údržby zelene a opatrenia na zníženie prašnosti v ovzduší. Mnohé z opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia sa už realizujú,“ podotkla hovorkyňa.

Ako príklad uviedla projekt desaťtisíc stromov, projektovú činnosť na výsadbu novej zelene či tvorbu nových vyhradených jazdných pruhov pre MHD, trolejbusových a električkových tratí či cyklotrás.

Rozbehnutých je aj viacero projektov na ekologizáciu MHD. Pomôcť má obnova vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB). Koncom minulého roka začal podľa nej mestský dopravca s testovaním prvého 12-metrového vodíkového autobusu. Vodíkový autobus predstavuje ekologické riešenie a prispieva k zníženiu množstva lokálnych emisií,“ doplnila Schmucková s tým, že štyri rovnaké vozidlá dorazia do depa DPB tento rok. Uvažuje sa podľa nej aj nad kúpou ďalších elektrobusov.

Podniky: Platné pravidlá dodržiavame

Ropná rafinéria Slovnaft tvrdí, že aplikuje a dodržiava požiadavky národnej legislatívy a legislatívy Európskej únie v oblasti ochrany životného prostredia. Hovorca spoločnosti Anton Molnár uviedol, že neustále zlepšujú technológie, znižujú energetickú náročnosť a minimalizujú environmentálny vplyv.

Rafinéria vynaložila v oblasti ochrany životného prostredia v posledných 20 rokoch viac ako 500 miliónov eur na rôzne projekty,“ podotkol s tým, že emisie klesli za ostatných viac ako 20 rokov o 70 percent. Emisné limity podľa jeho slov dodržiavajú.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa zaviazala znížiť zaťaženie životného prostredia na jedno vyrobené vozidlo o 59 percent v porovnaní s referenčným rokom 2010. Na dosiahnutie najlepších výsledkov investujeme do najlepších dostupných technológií, ktoré dosahujú technologicky najnižšie možné emisie,“ priblížila hovorkyňa automobilky Lucia Kovarovič Makayová s tým, že tiež zabudovávajú filtračné systémy, ktoré zachytávajú znečisťujúce látky.

Za posledné desaťročie Volkswagen výrazne znížili aj emisie. Najvýraznejší pokles, približne 78 percent, sme dosiahli pri CO, produkciu oxidov dusíka sa nám podarilo znížiť o 53 percent a emisie tuhých znečisťujúcich látok o 46 percent,“ doplnila.

Bratislavská spaľovňa odpadov (ZEVO) deklaruje, že spĺňa všetky požiadavky kladené na spaľovanie odpadu a čistenie spalín stanovené slovenskou aj európskou legislatívou. Účelom technologických zariadení ZEVO Bratislava je termické zneškodnenie (spálenie) odpadu, ktorý už nie je možné inak zužitkovať, spojené s energetickým zhodnocovaním odpadu,“ uviedla Zuzana Balková z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu.

Na prevádzkovanie spaľovne je potrebné integrované povolenie, ktoré vydáva SIŽP. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií uvoľnených do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu,“ podotkla.

Znečisťujúce látky sú priebežne monitorované automatickým monitorovacím systémom, ktorý bol v roku 2019 zrekonštruovaný. Emisné limity pre spaľovne odpadov sú oveľa prísnejšie ako napríklad emisné limity pre teplárne a cementárne,“ podotkla.

Nový zákon posilňuje obce

Vo februári tohto roku bol v Národnej rade SR schválený nový zákon o ochrane ovzdušia. Legislatíva sleduje tri hlavné ciele, a to znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji.

Medzi hlavné ciele zákona patrí znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia a zvyšovanie kvality ovzdušia vrátane riešenia problematiky zápachu. Zákon dáva viac kompetencií štátnej správe a samospráve, ako aj vytvorenie nových nástrojov na ochranu ovzdušia. Stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia, definuje prístupy k hodnoteniu kvality ovzdušia a dokumenty vypracovávané na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni s cieľom dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia. 

Posilňuje tiež úlohy a kompetencie obcí. Tie môžu po novom zakázať určité činnosti na svojom území, ktoré by negatívne ovplyvňovali kvalitu ovzdušia, majú nové právomoci regulovať zápach všeobecne záväzným nariadením, vytvárať nízkoemisné zóny, čo im umožní regulovať  cestnú dopravu.

Väčšie právomoci má aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Môže vykonať kontrolu spaľovacieho zariadenia aj v domácnostiach. Pri kontrole bude SIŽP oprávnená odobrať popol aj ster z komína na analýzu.

Zákon prináša aj vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší, najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.

Legislatíva obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky. Vďaka novým ustanoveniam sa má umožniť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii. Určené budú aj požiadavky na kvalitu palív a výrobkov na spaľovanie. Zákon tiež nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií.

Zdroj: https://euractiv.sk/section/klima/news/v-bratislave-sa-zle-dycha-moze-za-to-doprava-priemysel-aj-spalovna/

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023