Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

Žilina je jedným z pilotných miest, ktorých úlohou je poskytnúť dáta pre tvorbu potrebných nástrojov prípravy a plánovania klimatickej odolnosti, a to s presnejším priestorovým a časovým rozlíšením.

Cieľom medzinárodného projektu CLIMAAX, ktorý je financovaný cez Horizont Európa, je vytvoriť harmonizovanú metodiku v oblasti adaptácie na zmenu klímy pre celú Európsku úniu v úzkej spolupráci s národnými a regionálnymi úradmi, ktoré majú na starosti procesy odhadovania klimatických rizík.

V závere apríla sa v Žiline uskutočnilo stretnutie partnerov projektu, zástupcov holandského partnera Deltares (Bart van den Hurk) a fínskeho partnera FMI (Thomas Kühn), zástupcov mesta Žilina (Mestský úrad v Žiline, Útvar hlavného architekta mesta Žilina), Inovačného centra INOVIA, zástupcov krízových a bezpečnostných zložiek, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Žilinskej univerzity v Žiline, Žilinského samosprávneho kraja a slovenského partnera KAJO.

Stretnutie bolo zamerané na obhliadku území, ktoré sú ovplyvnené klimatickými zmenami či prírodnými živlami, odprezentovala sa aktuálna situácia a pripravované projekty (zelené a modré opatrenia) v meste Žilina. Súčasťou stretnutia bolo aj predstavenie projektu CLIMAAX, v ktorom mesto Žilina participuje ako jeden z partnerov.

Zástupcovia mesta a zahraniční partneri boli na obhliadke vybraných zraniteľných oblastí mesta, do ktorých patrí Mariánske námestie (lokalita ohrozená prehrievaním), Ulica Vojtecha Spanyola a Park Ľudovíta Štúra (lokality ohrozované povodňami po prívalových dažďoch, zanášanie mreží a opakujúce sa zaplavovanie priľahlých ciest – ide o jeden z najfrekventovanejších dopravných ťahov v Žiline, pričom záplavy spôsobujú aj úplné zastavenie dopravy), nákupné centrum Dubeň (jedno z najviac prehrievaných miest v Žiline – strecha nákupného centra a priľahlé parkovisko), prímestská časť Brodno (zosuvy pôdy, erózia pôdy, povodne) a mestská časť Vranie (povodne a zosuvy pôdy, časté vylievanie potoka). Projektoví partneri tiež navštívili Stredisko krízového riadenia pre Žilinský kraj (112) a pracovisko krízového strediska pre všetky krízové ​​udalosti v Žilinskom kraji.

Následne sa v priestoroch Útvaru hlavného architekta mesta Žilina uskutočnil workshop s odborníkmi k problematike zmeny klímy. Na stretnutí boli odprezentované problémy a plány spojené s klimatickými zmenami v Žiline, predstavený bol tiež územný plán mesta, adaptačná stratégia financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR, geografický informačný systém mesta Žilina a najväčšie pripravované projekty v 4 prioritných oblastiach mesta na najbližšie obdobie (atraktívnejšie, zelenšie, aktívnejšie a smart mesto).

Zdroj: https://www.zilina.sk/aktuality/2023/mesto-zilina-sa-aktivne-zapaja-do-boja-proti-klimatickym-zmenam/

Prečo sú extrémne horúčavy najhorším klimatickým nebezpečenstvom pre svetové mestá

19. septembra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“.

3. septembra 2023

Solárna energia má tento rok prilákať viac investícií ako ropa

28. augusta 2023

Lacné vlakové lístky nepomôžu Nemecku znížiť emisie z dopravy

25. augusta 2023

Súčasná podpora prechodu na bezimisné vozidla nestačí

21. augusta 2023

Prečo je klimatická zmena bezpečnostným problémom?

17. augusta 2023