Púchov sa sústredí na spracovanie odpadu a pripravuje sa na klimatické zmeny

V Púchove starostlivosť o životné prostredie berú vážne. Svedčí o tom aj ocenenie v treťom ročníku celoslovenskej súťaže Enviromesto 2021. Púchov obhájil prvenstvo v jednej zo štyroch súťažných kategórií „Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra.“ Mesto na Považí bolo ocenené za aktivizáciu obyvateľov pri čistení okolia a za pravidelné prepájanie činností s environmentálnou výchovou, vysádzanie stromov a podporu biodiverzity.

Čistota ovzdušia hrá pre radnicu taktiež dôležitú rolu. Na jeho kvalitu okrem automobilovej dopravy vplýva aj prítomnosť viacerých veľkých podnikov v meste a okolí, za všetky možno spomenúť gumárne priamo v meste, výrobu skla v susedných Lednických Rovniach či cementáreň v Ladcoch.

Senzory varujú obyvateľov

V meste, na Ulici 1. mája sa nachádza automatizovaná monitorovacia stanica kvality ovzdušia SHMÚ, mesto sa však rozhodlo sledovať kvalitu toho, čo jeho obyvatelia dýchajú, aj podrobnejšie pomocou údajov zbieraných súkromnou spoločnosťou. Pomocou dodatočných troch meracích staníc chce Púchov poukázať na možnosť aktívneho ovplyvňovania kvality ovzdušia, napríklad používaním alternatívnej dopravy. Senzory, ktoré nepretržite monitorujú koncentráciu prachových častíc, oxidu dusičitého a oxidu uhoľnatého, sú umiestnené na troch základných školách, aby motivovali rodičov.

Údaje sú neustále k dispozícii pre občanov na webovej stránke mesta. Služba obsahuje nastavenia upozornenia pri dosiahnutí hraničných údajov a možnosť zasielania notifikácií cez SMS a e-mail.

„Tento prístup mesta hodnotím veľmi pozitívne, zároveň by som však chcel upriamiť pozornosť na možnosť hlbšej spolupráce medzi mestom a SHMÚ v oblasti monitoringu ovzdušia,“ hovorí RNDr. Martin Kremler, PhD., vedúci odboru Monitorovanie kvality ovzdušia SHMÚ. Mesto by mohlo podľa neho napríklad preberať na svoju webovú stránku údaje z referenčných prístrojov. Expert odporúča aj porovnávacie merania použitých senzorov na stanici SHMÚ.

Na bicykloch aj policajti

Do súťaže Enviromesto sa Púchov zapojil aj v kategórii ochrany ovzdušia napríklad s aktivitami podpory cyklistickej dopravy. Mesto sa zúčastnilo na projekte Do práce na bicykli. Auto za ekologický dopravný prostriedok vymenilo 32 tímov a 103 jednotlivcov, ktorí spolu najazdili takmer 12-tisíc kilometrov a celkovo skončili na 28. mieste. Na mesto sa navyše usmialo šťastie a vyhralo nové cyklostojisko, ktoré má potenciál ešte viac zatraktívniť presun na bicykloch namiesto áut.

Pri nastavovaní stratégie sa mesto nespolieha len na náhodné výhry, ale pracuje koncepčne. Tento rok zorganizovalo verejný prieskum s cieľom spracovania cyklokoncepcie. Od zistenia názorov verejnosti si sľubuje napríklad definovanie problematických oblastí cyklodopravy, jej slabých a silných stránok a hľadanie možností zlepšenia. Podklady spracováva v rámci dopravno-urbanistickej štúdie. „Otázkou je, či prípadne nepremýšľať o zdieľaných bicykloch alebo elektrických bicykloch, ktoré by mohli byť poskytované ako záväzok verejnej služby,“ zamýšľa sa Jaroslav Kacer, odborník Smart Cities Klubu.

Súčasťou podpory sú okrem veľkých projektov aj drobné kroky, napríklad vybavenie mestskej polície bicyklami. Podľa primátorky Kataríny Henekovej aj takýto krok môže prispieť k podpore environmentálnej výchovy či znižovaniu výfukových plynov v meste.

Vzor pri spracovaní odpadu

Okresné mesto v Trenčianskom kraji je úspešné aj pri odpadovom hospodárstve. Vďaka systému ENVI-PAK je v Púchove veľmi vydarené triedenie odpadu. Len za rok 2021 mesto v rámci triedeného zberu vyzbieralo 992 643 kilogramov, čím ušetrilo ekvivalent 78 747 000 kilogramov CO2.

Mesto má už schválený projekt výstavby kompostárne, ktorá má nakladanie s odpadmi posunúť na ešte vyššiu úroveň. Projekt vychádza zo základných princípov odpadového hospodárstva – predchádzať vzniku odpadu, eliminovať jeho množstvo, znižovať prepravné náklady a znovu ho používať. Výstavbou kompostárne sa zabezpečí miesto na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu za účelom jeho ďalšieho spracovania a konečnej výroby kompostu. Kompostáreň má ročne spracovať 1600 ton biologického odpadu.

Pri revitalizácii sa už myslí na zmeny klímy

Mesto sa aktívne pripravuje aj na zmenu klímy. Úspešne zavŕšilo projekt Dažďovej záhrady v parku pri Župnom dome. Mestu sa podarilo dosiahnuť aj zmenu Jubilejného lesa z hospodárskeho na rekreačný. Cieľom je ešte viac zvýšiť atraktivitu tohto hájika, vysadeného pri príležitosti 10. výročia vzniku ČSR a pritiahnuť do prírody viac návštevníkov. V budúcnosti by tu mal vzniknúť aj náučný chodník napojený na existujúce turistické trasy.

Radnica okrem toho chystá ďalšie projekty budovania zelených striech a fasád; modernizácia verejného osvetlenia by zase mala pomôcť s úsporami energií. V pláne je aj revitalizácia verejného priestranstva sídliska Sedlište. Rozsiahle priestory chce mesto zmeniť podľa požiadaviek dnešnej doby a „vytiahnuť“ obyvateľov von, kde by sa mohli starať o svoj kúsok priestoru na život. Revitalizácia je naplánovaná s rešpektom voči environmentálnym aspektom územia, mala by znižovať znečistenie ovzdušia, prašnosť a hluk a zvyšovať kvalitu života obyvateľov.

Projekt prispeje aj k zvýšeniu odolnosti prostredia voči negatívnym dopadom zmeny klímy, keďže jeho cieľom je napríklad zníženie efektu mestských teplotných ostrovov.

 „Zabúdať netreba ani na zníženie energetickej náročnosti mestských objektov a zavedenie efektívneho facility manažmentu. Oplatí sa zamyslieť aj nad vytvorením prípadnej roly mestského energetika. Cieľom všetkých týchto opatrení by malo byť zníženie spotreby a motivovanie všetkých služieb mesta i obyvateľov k úsporám,“ odporúča J. Kacer.

Príspevok vznikol v rámci Projektu „Smart City Academy – zlepšenie kvality ovzdušia“ a je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023