Sucho sa týka každého z nás!

sucho

Priemerný ročný úhrn zrážok na Slovensku predstavuje cca 750mm (od cca 500mm na južnom Slovensku, po cca 2000mm vo Vysokých Tatrách). Rozloženie množstva zrážok na Slovensku počas roka sa vyznačuje veľkou rozmanitosťou v závislosti od geografickej polohy územia, nadmorskej výšky, náveternosti, resp. záveternosti územia k prevládajúcemu prúdeniu, ktoré prináša vlhké vzduchové hmoty a frontálne systémy. Množstvo vody, ktoré nám na krajinu počas roka spadne neklesá, krajina sa napriek tomu výrazne viac vysušuje. Dôvodom je hlavne nerovnomerné rozloženie zrážok počas roka (dlhé obdobia bez zrážok nasledované krátkymi intenzívnymi úhrnmi zrážok, resp. vznikom povodní) a dlhotrvajúce obdobia s vysokými teplotami (s čoraz intenzívnejším suchom), ktoré spôsobujú väčší výpar oproti minulosti. Položme si preto otázku, ako v súčasnosti pristupujeme k spôsobu využívania krajiny (lesnej, poľnohospodárskej, zastavanej) a aký má ľudská činnosť v krajine podiel pri jej kontinuálnom vysušovaní?

Vodné zdroje sú na Slovensku nerovnomerne rozložené v čase a priestore. Zmena klímy prináša zvýšený výskyt extrémnych javov, či už vo forme sucha a nedostatku vody, povodní alebo silných búrok. Je preto potrebné pripraviť sa na tieto zmeny prípravou, realizáciou a prevádzkou konkrétnych preventívnych opatrení v jednotlivých čiastkových povodiach vodných tokov, a to jednak priamo na vybraných tokoch, ale aj mimo vodných tokov v lesoch, v poľnohospodárskej krajine, v urbánnych oblastiach nachádzajúcich sa v príslušnom povodí, ako aj v celej krajine.

Príklady vodozádržných opatrení a projektov, nápadov pre starostov nájdete na webové stránke: https://protisuchu.sk/#pre-starostu

Švajčiarsky Startup meria znečistenie ovzdušia a hluk v Antverpách

8. decembra 2022

Mesto Piešťany predstavilo proces prípravy klimaticko-energetického plánu

1. decembra 2022

Mesto Brezno nakúpilo z Nórskych fondov 50 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad

1. decembra 2022

Adaptácia na zmenu klímy a zmierňovanie jej dopadov na mesto, ako aj na obyvateľov patria k prioritám Banskej Bystrice

1. decembra 2022

Piešťany sa rozbicyklovali

30. novembra 2022

Lučenec zbiera údaje, chce zlepšiť kvalitu ovzdušia

29. novembra 2022