Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

Snímka obrazovky 2022-09-08 111142

V roku 2020 sa mesto Prešov zapojilo do testovania online nástroja Klimasken, ktorý hodnotí pripravenosť v oblasti reakcie na zmenu klímy. V súčasnosti je už vývoj nástroja ukončený a samotný nástroj je prístupný samosprávam aj ďalším subjektom.

Mesto Prešov je od roku 2019 súčasťou medzinárodného projektu LIFE DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.

V rámci projektu, ktorý sa zameriava na adaptáciu sídliskových oblastí na dopady zmeny klímy, vznikol aj online nástroj KLIMASKEN, ktorý hodnotí pripravenosť jednotlivých budov, ale aj celých miest/mestských častí, z pohľadu reakcie na zmenu klímy. Klimasken sleduje 4 základné oblasti: expozíciu voči prejavom zmeny klímy, citlivosť a adaptívnu kapacitu, produkciu skleníkových plynov a jej znižovanie (emisie) a pripravenosť inštitúcií realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia.

Mesto Prešov sa v roku 2020 ako pilotné mesto tohto projektu zapojilo do vývoja nástroja KLIMASKEN, kde v rámci testovania bolo potrebné zhromaždiť údaje pre niekoľko desiatok indikátorov. Výsledkom testovania bol tzv. klimatický štítok – ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú spomínané štyri hlavné oblasti hodnotenia. Z nich nástroj vypočítava stredovú hodnotu, tzv. Climate Resilience and Low Carbon Factor. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré reprezentujú čiastkové indikátory (faktory) danej oblasti. Podrobné výsledky testovania sú k dispozícii tu: https://www.klimasken.sk/sk/model/39/vysledky.

V súčasnosti je už samotný nástroj prístupný samospráve a ďalším subjektom a v druhej polovici roka 2022 sa uskutoční séria školení pre jeho využitie.

Zdroj: Mesto Prešov 2022

https://www.presov.sk/ca/313625/module_page/0/4/oznamy.html

Sucho sa týka každého z nás!

30. septembra 2022

3. Workshop Smart City Academy

28. septembra 2022

Vzduška a Ovzdušík – animovaný film o ochrane ovzdušia

26. septembra 2022

Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

8. septembra 2022

2. Workshop Smart City Academy

7. septembra 2022

Emisie, ktoré vytvárajú súkromné lietadlá, rastú podľa odborníkov rýchlejšie ako znečistenie vznikajúce zo všeobecného letectva. ✈️🛫

28. augusta 2022