Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

Snímka obrazovky 2022-09-08 111142

V roku 2020 sa mesto Prešov zapojilo do testovania online nástroja Klimasken, ktorý hodnotí pripravenosť v oblasti reakcie na zmenu klímy. V súčasnosti je už vývoj nástroja ukončený a samotný nástroj je prístupný samosprávam aj ďalším subjektom.

Mesto Prešov je od roku 2019 súčasťou medzinárodného projektu LIFE DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.

V rámci projektu, ktorý sa zameriava na adaptáciu sídliskových oblastí na dopady zmeny klímy, vznikol aj online nástroj KLIMASKEN, ktorý hodnotí pripravenosť jednotlivých budov, ale aj celých miest/mestských častí, z pohľadu reakcie na zmenu klímy. Klimasken sleduje 4 základné oblasti: expozíciu voči prejavom zmeny klímy, citlivosť a adaptívnu kapacitu, produkciu skleníkových plynov a jej znižovanie (emisie) a pripravenosť inštitúcií realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia.

Mesto Prešov sa v roku 2020 ako pilotné mesto tohto projektu zapojilo do vývoja nástroja KLIMASKEN, kde v rámci testovania bolo potrebné zhromaždiť údaje pre niekoľko desiatok indikátorov. Výsledkom testovania bol tzv. klimatický štítok – ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú spomínané štyri hlavné oblasti hodnotenia. Z nich nástroj vypočítava stredovú hodnotu, tzv. Climate Resilience and Low Carbon Factor. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré reprezentujú čiastkové indikátory (faktory) danej oblasti. Podrobné výsledky testovania sú k dispozícii tu: https://www.klimasken.sk/sk/model/39/vysledky.

V súčasnosti je už samotný nástroj prístupný samospráve a ďalším subjektom a v druhej polovici roka 2022 sa uskutoční séria školení pre jeho využitie.

Zdroj: Mesto Prešov 2022

https://www.presov.sk/ca/313625/module_page/0/4/oznamy.html

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023