Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte LIFE DELIVER

Snímka obrazovky 2022-09-08 111142

V roku 2020 sa mesto Prešov zapojilo do testovania online nástroja Klimasken, ktorý hodnotí pripravenosť v oblasti reakcie na zmenu klímy. V súčasnosti je už vývoj nástroja ukončený a samotný nástroj je prístupný samosprávam aj ďalším subjektom.

Mesto Prešov je od roku 2019 súčasťou medzinárodného projektu LIFE DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy.

V rámci projektu, ktorý sa zameriava na adaptáciu sídliskových oblastí na dopady zmeny klímy, vznikol aj online nástroj KLIMASKEN, ktorý hodnotí pripravenosť jednotlivých budov, ale aj celých miest/mestských častí, z pohľadu reakcie na zmenu klímy. Klimasken sleduje 4 základné oblasti: expozíciu voči prejavom zmeny klímy, citlivosť a adaptívnu kapacitu, produkciu skleníkových plynov a jej znižovanie (emisie) a pripravenosť inštitúcií realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia.

Mesto Prešov sa v roku 2020 ako pilotné mesto tohto projektu zapojilo do vývoja nástroja KLIMASKEN, kde v rámci testovania bolo potrebné zhromaždiť údaje pre niekoľko desiatok indikátorov. Výsledkom testovania bol tzv. klimatický štítok – ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú spomínané štyri hlavné oblasti hodnotenia. Z nich nástroj vypočítava stredovú hodnotu, tzv. Climate Resilience and Low Carbon Factor. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré reprezentujú čiastkové indikátory (faktory) danej oblasti. Podrobné výsledky testovania sú k dispozícii tu: https://www.klimasken.sk/sk/model/39/vysledky.

V súčasnosti je už samotný nástroj prístupný samospráve a ďalším subjektom a v druhej polovici roka 2022 sa uskutoční séria školení pre jeho využitie.

Zdroj: Mesto Prešov 2022

https://www.presov.sk/ca/313625/module_page/0/4/oznamy.html

Mesto Žilina sa aktívne zapája do boja proti klimatickým zmenám

28. mája 2023

Europarlament podporil udržateľné a trvácne výrobky a odmietol greenwashing

28. mája 2023

Európska zelená dohoda: nová právna úprava za čistejšiu leteckú dopravu

24. mája 2023

Stav prírody v Európe je v zlom stave a je potrebná obnova ekosystémov

21. mája 2023

Miláno nasadzuje senzory kvality ovzdušia na podporu mestského plánovania

20. mája 2023

Pilotný program Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike

17. mája 2023