Posilňovanie biodiverzity vo Viedni a v Bratislave

mzp_biodiverzita01

Vo Viedni je prenos poznatkov a komunikácia o existujúcich iniciatívach a aktivitách v kompetencii Mestského oddelenia pre ochranu životného prostredia (MA 22). Slovenský projektový partner (Mestské lesy v Bratislave) plánuje zriadenie špecializovaného informačného centra, ktoré sa bude zameriavať na opatrenia environmentálnej výchovy so zapojením odborníkov a dobrovoľníkov, napr. udržiavanie trávnatých plôch, skúmanie populácií netopierov atď. Obe strany sa zapájajú do spoločnej osvetovej činnosti – vrátane napríklad cezhraničného „Dňa biodiverzity“, ktorý sa po prvýkrát konal vo Viedni v roku 2019. Projekt bol spustený v roku 2019 a je spolufinancovaný z prostriedkov programu financovania Interreg SK-AT.

Verejná angažovanosť

Partnerské mestá aktívne zapájajú svojich občanov do úsilia o zachovanie biodiverzity. Z prevádzkového hľadiska zohráva ústrednú úlohu údržba kultúrnej krajiny prostredníctvom manažmentu trávnych porastov. Účasťou na udržiavacích aktivitách alebo monitorovaní druhov ľudia vidia, aké dôležité sú lúky pre zachovanie biodiverzity. Okrem lúčnych rastlín a rôznorodého hmyzu, ktorý podporujú, sa pozornosť sústreďuje aj na netopiere a kuňky obyčajné, ktoré sú vybavené mikroprenášačmi.

Aktivity sú navrhnuté tak, aby zvýšili povedomie ľudí o hodnote prírody. Webová stránka CITY NATURE https://citynaturechallenge.sk/, ktorá bola spustená v roku 2019, je online platforma, ktorá zhromažďuje kľúčové informácie o projekte, zatiaľ čo špecializované servisné miesto rieši všetky odborné otázky týkajúce sa zakvitnutých plôch na budovách v kontexte mestského rozvoja. Program aktivít dopĺňajú školenia, interaktívne výstavy, exkurzie, diskusie a workshopy.

Smart City Wien sa zameriava na 50 percent zelene

Viedeň a Bratislava sú zelené, druhovo bohaté mestá spojené zeleným pásom dunajských mokradí. Očakáva sa, že obe mestá zaznamenajú v najbližších desaťročiach značný rast, takže potreba rekreačných oblastí a tlak na intenzívne využívanie sa zvyšujú. Ochranu prírody je potrebné zosúladiť s požiadavkami neustále sa zvyšujúceho počtu rekreačných návštevníkov. Rámcová stratégia Smart City Wien má za cieľ udržať podiel mestskej zelene na úrovni viac ako 50 percent, čo si vyžaduje prijatie opatrení na budovách a v samotných rekreačných oblastiach. Dobrá komunikácia je potrebná aj na šírenie povedomia o životnom význame prírodnej krajiny medzi širokou verejnosťou.

Zdroj: https://smartcity.wien.gv.at/en/city-nature/

Mesto Brezno upravuje vybrané plochy, aby na nich mohli kvitnúť lúky

27. októbra 2023

Stovky slovenských firiem budú musieť zbierať dáta o sociálnej a ekologickej udržateľnosti

17. októbra 2023

Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia (záverečná konferencia 27.9.2023)

9. októbra 2023

Pre Dubnicu je priemysel nielen problém, ale i príležitosť

7. októbra 2023

Prioritou Michaloviec je zdravé mesto. Radnici pomôžu dáta

5. októbra 2023

Záverečná konferencia Smart City Academy potvrdila opodstatnenosť projektu a pomkla k pokračovaniu

3. októbra 2023