Posilňovanie biodiverzity vo Viedni a v Bratislave

mzp_biodiverzita01

Vo Viedni je prenos poznatkov a komunikácia o existujúcich iniciatívach a aktivitách v kompetencii Mestského oddelenia pre ochranu životného prostredia (MA 22). Slovenský projektový partner (Mestské lesy v Bratislave) plánuje zriadenie špecializovaného informačného centra, ktoré sa bude zameriavať na opatrenia environmentálnej výchovy so zapojením odborníkov a dobrovoľníkov, napr. udržiavanie trávnatých plôch, skúmanie populácií netopierov atď. Obe strany sa zapájajú do spoločnej osvetovej činnosti – vrátane napríklad cezhraničného „Dňa biodiverzity“, ktorý sa po prvýkrát konal vo Viedni v roku 2019. Projekt bol spustený v roku 2019 a je spolufinancovaný z prostriedkov programu financovania Interreg SK-AT.

Verejná angažovanosť

Partnerské mestá aktívne zapájajú svojich občanov do úsilia o zachovanie biodiverzity. Z prevádzkového hľadiska zohráva ústrednú úlohu údržba kultúrnej krajiny prostredníctvom manažmentu trávnych porastov. Účasťou na udržiavacích aktivitách alebo monitorovaní druhov ľudia vidia, aké dôležité sú lúky pre zachovanie biodiverzity. Okrem lúčnych rastlín a rôznorodého hmyzu, ktorý podporujú, sa pozornosť sústreďuje aj na netopiere a kuňky obyčajné, ktoré sú vybavené mikroprenášačmi.

Aktivity sú navrhnuté tak, aby zvýšili povedomie ľudí o hodnote prírody. Webová stránka CITY NATURE https://citynaturechallenge.sk/, ktorá bola spustená v roku 2019, je online platforma, ktorá zhromažďuje kľúčové informácie o projekte, zatiaľ čo špecializované servisné miesto rieši všetky odborné otázky týkajúce sa zakvitnutých plôch na budovách v kontexte mestského rozvoja. Program aktivít dopĺňajú školenia, interaktívne výstavy, exkurzie, diskusie a workshopy.

Smart City Wien sa zameriava na 50 percent zelene

Viedeň a Bratislava sú zelené, druhovo bohaté mestá spojené zeleným pásom dunajských mokradí. Očakáva sa, že obe mestá zaznamenajú v najbližších desaťročiach značný rast, takže potreba rekreačných oblastí a tlak na intenzívne využívanie sa zvyšujú. Ochranu prírody je potrebné zosúladiť s požiadavkami neustále sa zvyšujúceho počtu rekreačných návštevníkov. Rámcová stratégia Smart City Wien má za cieľ udržať podiel mestskej zelene na úrovni viac ako 50 percent, čo si vyžaduje prijatie opatrení na budovách a v samotných rekreačných oblastiach. Dobrá komunikácia je potrebná aj na šírenie povedomia o životnom význame prírodnej krajiny medzi širokou verejnosťou.

Zdroj: https://smartcity.wien.gv.at/en/city-nature/

Kvalita ovzdušia v európskych mestách

16. januára 2023

Emisie skleníkových plynov a spotreba energie sa v roku 2021 zvýšili najmä v dôsledku obnovy Európy po pandémii

12. januára 2023

Vzduch, ktorý všetci dýchame je iba jeden!

11. januára 2023

Zelené mestá a ich podpora zo strany EÚ

8. januára 2023

Revízia systému EÚ obchodovania s emisnými kvótami. Nová dohoda cieli aj na pohonné hmoty a vykurovanie domácností.

6. januára 2023

Zákazy pyrotechniky nepomohli, kvalita ovzdušia vo veľkých mestách v ČR bola najhoršia od roku 2010

3. januára 2023